close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در ساز
loading...

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش مدیریت تکنولوژی بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP  در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین استاد راهنما: دکتر جعفر باقری نژاد استاد مشاور: دکتر رضا سلامی بهمن ماه 1391 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل…

پایان نامه بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در ساز

admin بازدید : 78 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA

گرایش مدیریت تکنولوژی

بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP  در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

استاد راهنما:

دکتر جعفر باقری نژاد

استاد مشاور:

دکتر رضا سلامی

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی فناور جهت حضور در عرصه رقابت، در تلاش برای اکتساب تکنولوژی های روز دنیا هستند. با توجه به پیچیدگی های فراوان موجود در انتخاب استراتژی های مناسب تکنولوژی، دغدغه و نگرانی فراوانی برای مدیران و خبرگان بنگاه ها ایجاد شده است. با توجه به مرور ادبیات انجام شده در این پژوهش مشخص گردیده است که مدل کامل و جامعی برای انتخاب استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی که سازگار با تمامی سازمان ها باشد، وجود ندارد. لذا در این پژوهش ابتدا به بررسی استراتژی ها مختلف اکتساب تکنولوژی پرداخته شد و سپس معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی استخراج گردید. در این پژوهش سه معیار کلی برای اکتساب تکنولوژی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فنی، اقتصادی، محیطی. این معیارها اثرات خود را بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی از طریق زیرمعیارها(شاخص ها) که در هر کدام از آن ها وجود دارند اعمال می کنند. در مدل استفاده شده در این پژوهش در معیار اقتصادی، 4 زیرمعیار، در معیار فنی، 5 زیرمعیار و در معیار محیطی، 6 زیر معیار وجود دارد. با توجه به طبیعت مساله مشخص گردید که ساختار شبکه ای موجود در این پژوهش را می توان با استفاده از تکنیک ANP ساختاردهی نمود. مدل ارائه شده در این پژوهش در یکی از شرکت های فعال نرم افزاری در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این بنگاه، استراتژی ساخت دارای بالاترین مطلوبیت برای اکتساب تکنولوژی جدید در این بنگاه است. سپس استراتژی ساخت یا خرید و در نهایت استراتژی خرید، برای این بنگاه مناسب است.

واژگان کلیدی: استراتژی اکتساب تکنولوژی، مدل مفهومی مبتنی برANP، عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی

 فهرست  مطالب

فصل اول:

1- کلیات تحقیق.. 1

1- 1 مقدمه. 2

1- 2 بیان مسأله و اهمیت آن. 2

1- 3- سوابق تحقیق.. 3

1- 4- اهداف تحقیق.. 4

1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 4

1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

1- 5- روش شناسی تحقیق.. 4

1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 6

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 7

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق.. 8

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 8

 فصل دوم:

2- مرور ادبیات.. 9

2- 1- مقدمه. 10

2- 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی.. 10

2- 2- 1 کشف و شناسایی تکنولوژی های مرتبط.. 11

2- 2- 2- انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13

2- 2- 3- اکتساب تکنولوژی.. 13

2- 2- 4- فرایند بکارگیری تکنولوژی.. 14

2- 2- 5- فرایند حفاظت از تکنولوژی.. 14

2- 3- استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. 15

2- 4- شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی.. 16

-5-2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات.. 23

2- 6- عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی.. 24

2- 7- سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 27

1-7-2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات.. 27

2- 7- 2- الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری.. 28

2- 7- 3- بینشی برای مجریان. 29

2- 7- 4- ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات.. 29

2- 7- 5- عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 31

2- 7- 6- قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان. 35

2- 8- منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون  سپاری فرایندهای کسب و کار 37

2- 8- 1- برون سپاری بیرونی.. 37

2- 8- 2- تدارک خدمات کاربردی.. 38

2- 8- 3- برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40

2- 9- جمع بندی مرور ادبیات.. 41

2- 10- مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات.. 44

2- 11- جمع بندی.. 45

فصل سوم:

-3روش شناسی تحقیق.. 46

1-3 مقدمه. 47

3-2 روش شناسی تحقیق.. 47

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 48

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 49

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 50

4-3 مراحل انجام تحقیق.. 50

5-3 نحوه گرد آوری داده ها 51

3- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

3- 7- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 52

3- 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

3- 8- 1- پایایی پرسشنامه. 53

3- 8- 2- روایی پرسشنامه. 54

3- 9- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) 55

3- 9- 1- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و مراحل آن. 56

3- 9- 2- ساخت مدل و تبدیل مساله/موضوع به یک ساختار شبکه ای.. 57

3- 9- 3- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 58

3- 9- 4- تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد. 58

3- 9- 5- انتخاب گزینه برتر. 60

3- 10- مدل سازی مساله این پژوهش… 60

3- 11- اعتبارسنجی مدل. 65

3- 12- جمع بندی.. 65

فصل چهارم:

-4تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

1-4 مقدمه. 67

4- 2- معرفی شرکت برید سامانه نوین و تعریف صورت مساله. 67

4- 3- تبیین مدل/الگوی انتخاب(تعیین الویت) استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی برای شرکت برید سامانه نوین( ساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه ای) 69

4- 4- انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی.. 87

4- 5- آمار توصیفی.. 89

4- 6- جمع بندی.. 91

فصل پنجم:

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

5- 1- مقدمه. 93

5- 2- سوالات تحقیق.. 94

5- 3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 99

5- 4- تفاسیر و پیشنهادات.. 100

5- 5- پیشنهادات پژوهشی.. 101

5- 6- محدودیتهای پژوهش… 101

5- 7- ویژگی پژوهش… 102

5- 8- جمع بندی.. 103

فهرست اشکال

شکل 1-1- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………  5
شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی……………………………………………………………………………….  11
شکل 2-2 طبقه های اصلی عوامل تعیین کننده در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………..  36
شکل 2-3 ارتباطات متمم و دوجانبه در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………………………….. 36
شکل 2-4- مدل مفهومی اکتساب تکنولوژی پیشنهادی……………………………………………………………………….  44
شکل 3-1- ساختار گزارش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………  50
شکل 3-2- تفاوت ساختاری بین یک سلسله مراتب و شبکه…………………………………………………………………  57
شکل 3-3- ساختار سلسله مراتبی (a) و شبکه ای (b)…………………………………………………………………………  59
شکل3-4- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………… 64
شکل 4-1- مدل کلی تکمیل شده ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی…………………………………………..  71
شکل 4-2-ارتباط و وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها در مدل……………………………………………………………  74
شکل 4-3- ساختار سوپرماتریس اولیه(غیرمورون)………………………………………………………………………………… 74
شکل 5-1- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………. 105

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ماتریس تکنولوژی های مرتبط بنگاه که شناسایی شده اند………………………………………………  12
جدول 2-2- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (1)………………………………………………………………………  18
جدول 2-3- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (2)………………………………………………………………………  19
جدول 2-4- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی(3)………………………………………………………………………..  21
جدول 2-5- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (4)………………………………………………………………………  21
جدول 2-6- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (5)………………………………………………………………………  22
جدول 2-7- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات…………… 24
جدول2-8- انگیزه های برون سپاری……………………………………………………………………………………………………… 28
جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات……………………………………………………… 31
جدول 2-10- قابلیت های مشتریان و تامین کننده……………………………………………………………………………… 37
جدول 2-11- امیخته قابلیت های مکمل……………………………………………………………………………………………….  38
جدول 2-12- مروری بر مولفه های اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………  41
جدول3-1 حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها……………………………………………………………….  49
جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….  52
جدول 3-3- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………  53
جدول 3-4-میزان تکرار مولفه های تاثیرگذار در بررسی های انجام شده……………………………………………..  61
جدول 3-5- خطوط راهنمای کلی برای مقایسه حالت های مختلف اکتساب تکنولوژی………………………  63
جدول 4-1- مقایسه دودویی معیارهای اصلی…………………………………………………………………………………………  72
جدول 4-2- مقایسه دودویی معیارهای اصلی با کنترل زیرمعیار اقتصادی……………………………………………  73
جدول 4-3- مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی………………………………………………………………  75
جدول4-4- تعریف اختصارات زیرمعیارها………………………………………………………………………………………………..  76
جدول 4-5- وابستگی های درونی زیرمعیارها به یکدیگر……………………………………………………………………….  77
جدول 4-6- مقایسه دودویی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار عام بودن تکنولوژی……..  78
جدول 4-7-ماتریس W33 ………………………………………………………………………………………………………………………  79
جدول 4-8- ماتریس ارزیابی روش مناسب استراتژی اکتساب تکنولوژی شرکت برید سامانه نوین  80
جدول 4-9- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها در ارتباط با زیرمعیار هزینه تکنولوژی………………………  81
جدول 4-10- مقایسه دودویی خوشه ها………………………………………………………………………………………………… 82
جدول 4-11- ماتریس خوشه ای اولیه……………………………………………………………………………………………………  82
جدول 4-12- سوپرماتریس ناموزون……………………………………………………………………………………………………….  84
جدول 4-13- سوپر ماتریس موزون………………………………………………………………………………………………………..  85
جدول 4-14- سوپرماتریس حد………………………………………………………………………………………………………………  86
جدول 4-15- محاسبه شاخص مطلوبیت (Di) استراتژی های اکتساب تکنولوژی و تعیین رتبه آن……  88
جدول 4-16- توزیع سنی پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………………….  89
جدول 4-17- توزیع بر اساس سابقه کار پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………..  89
جدول 4-18- توزیع بر اساس میزان تحصیلات پاسخ­دهندگان……………………………………………………………..  90
جدول 4-19- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………  90
جدول 5-1- درجه بندی معیارهای اثرگذار در اکتساب تکنولوژی………………………………………………………..  95
جدول 5-2- معیارها و زیرمعیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………….  96
جدول 5-3- اختصارات معیارهای اثرگذاردر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………….  97
جدول 5-4- وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر……………………………………………………………………………….  98
جدول 5-5- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی………………………………………………………..  99
جدول 5-6- معیارها و زیرمعیارهای اصلی موثر بر اکتساب تکنولوژی…………………………………………………..  103
جدول 5-7- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 122
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 151
 • بازدید ماه : 1,168
 • بازدید سال : 11,903
 • بازدید کلی : 25,639