close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطا
loading...

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول                  عنوان : بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)   استاد راهنما : دکتر فریدون عبد صبور نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده…

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطا

admin بازدید : 85 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول                 

عنوان :

بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

 

استاد راهنما :

دکتر فریدون عبد صبور

نیمسال اول سال تحصیلی

94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 3

1-4)اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………… 5

1-6)فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7

1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 7

1-8)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم- ادبیات تحقیق

بخش اول: آموزش

2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2)تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3)تئوری های آموزش………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-3-1)نظریه های مکتب یادگیری رفتاری…………………………………………………………………………16

2-1-3-1-1)نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………..17

2-1-3-1-2)نظریه شرطی سازی وسیله ای……………………………………………………………………………17

2-1-3-1-3)نظریه شرطی سازی عامل…………………………………………………………………………………17

2-1-3-2)نظریه های مکتب یادگیری شناختی……………………………………………………………………….17

2-1-3-2-1)نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا…………………………………………………………..18

2-1-3-2-2)نظریه رشد شناختی پیاژه………………………………………………………………………………….18

2-1-4)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5)عوامل موثر بر آموزش……………………………………………………………………………………………. 26

بخش دوم: مدیریت دانش

2-2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-2)تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………..29

2-2-3)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 32

2-2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 34

2-2-5)عوامل موثر بر مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 36

2-2-6) معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………..  38

بخش سوم: اثربخشی سازمانی

2-3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-3-2)تعریف اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………… 41

2-3-3)تئوری های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………….. 42

2-3-3-1)رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-2)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………43

2-3-3-4)رویکرد ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………..43

2-3-4)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………. 43

2-3-5)عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 44

2-3-6) تاریخچه شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………………………………………… 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-4-2)تحقیقات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………………… 54

2-4-3)تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

3-3) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 58

3-4)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-5)نمونه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………… 59

3-6)حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-7)روش گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 61

3-8) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………………… 61

3-9)روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 61

3-9-1)روایی(اعتبار)………………………………………………………………………………………………………….62

3-9-2)پایایی(اعتماد)…………………………………………………………………………………………………………62

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 63

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-2)توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 67

4-3)توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 71

4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….76

4-5) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 76

4-6)بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….78

4-7)آمار استنباطی بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر نتایج تحقیق……………………………..79

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2)توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 83

5-2-1)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….83

5-2-2)توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..83

5-3)نتایج آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق………………………………………………………………………… 88

5-4)مقایسه نتایج آزمون فرضیه ها با نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. 89

5-5)پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 90

5-6) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 92

5-7)پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..93

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 95

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 99

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………. 105

 

فهرست جداول:

جدول 2-1)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………… 24

جدول 2-2)عوامل موثر بر آموزش…………………………………………………………………………………. 26

جدول 2-3)انواع چرخه حیات مدیریت دانش ………………………………………………………………… 32

جدول 2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 35

جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش………………………………………………………………………. 36

جدول 2-6)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………. 44

جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 45

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………………. 59

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه…………………………….. 63

جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 67

جدول4-2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 68

جدول 4-3)توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 69

جدول 4-4)توصیف متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان………………………………….. 70

جدول 4-5) توصیف متغیر آموزش … …………………………………………………………………………. 71

جدول 4-6) توصیف متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 72

جدول 4-7) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………… 73

جدول 4-8)توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………………………… 75

جدول 4-9)آزمون کولموگروف – اسمپرنف برای متغیر تحقیق…………………………………………76

جدول 4-10)ضریب همبستگی بین آموزش و اثربخشی سازمانی………………………………………76

جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین آموزش…………………………………………..77

و اثربخشی سازمانی با توجه به فرایند مدیریت دانش

جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت…………………………….78

و اثربخشی سازمانی با توجه به ابعاد فرایند مدیریت دانش

جدول 4-13) آزمون اثربخشی سازمانی با توجه به جنسیت……………………………………………….79

جدول4-14) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سن بر اثربخشی……………………………….79

جدول4-15) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین تحصیلات بر اثربخشی………………………80

جدول4-16) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سابقه و اثربخشی……………………………..80

جدول 4 –  17 ) آزمون رگرسیون بین آموزش………………………………………………………………..81

و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

جدول 5-1) توصیف معیارهای آموزش………………………………………………………………………….. 84

جدول 5-2) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………….. 84

جدول 5-3) توصیف معیار های مدیریت دانش……………………………………………………………….. 85

جدول 5-4) توصیف معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………… 87

فهرست نمودارها:

نمودار4-1) نمودار میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………. 67

نمودار4-2) نمودار میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

نمودار4-3) نمودار میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 69

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان……………………………. 70

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر آموزش…………………………………………………………………….. 71

نمودار 4-6)نمودار هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………….. 72

نمودار 4-7)نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………….. 73

نمودار 4-8)نمودار هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………………. 75

فهرست شکل ها

شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6

شکل 2-1)فرآیند آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………….. 20

شکل 2-2) مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت………………………………………………. 34

 

چکیده:

بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقـات و همچنین مشاهدۀ سیر فعـالیت سازمان ها و شرکتها؛  می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ سطح اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به آموزش و مدیریت دانش می باشد تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که آیا آموزش می تواند بر اثربخشی سازمانی تاثیر بگذارد. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با تأکید بر روابط بین متغیرها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، نیروهای ستادی شرکت برق منطقه ای تهران به تعداد 750 نفر است که با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار، تعداد 109 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنـامه استاندارد جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام گردید.

نتایج نشان می دهد آموزش بر اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران تاثیر مثبت گذاشته و همچنین فرآیند های مدیریت دانش توانسته است رابطه آموزش بر اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی: آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانش، شرکت برق منطقه ای تهران

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 133
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 162
 • بازدید ماه : 1,179
 • بازدید سال : 11,914
 • بازدید کلی : 25,650