close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
loading...

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد واحد رشت دانشکده مدیریت حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی (ارشد) پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد   رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی عنوان: بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما:  رضا آقاجان نشتائی نیمسال تحصیلی بهمن 1392 نیمسال اول برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال…

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

admin بازدید : 74 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد واحد رشت

دانشکده مدیریت حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی (ارشد)

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

عنوان:

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

 رضا آقاجان نشتائی

نیمسال تحصیلی

بهمن 1392

نیمسال اول

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 سوال تحقیق.. 7

1-5 فرضیه‌ های تحقیق.. 7

1-6 اهداف اساسی پژوهش…. 8

1-7 متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1 متغیر وابسته. 9

1-7-2 متغیر مستقل.. 10

1-7-3 متغیرهای کنترلی.. 12

1-8  قلمرو تحقیق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 13

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 13

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 13

1-10 ساختار کلی تحقیق.. 16

فصل دوم

2-1 مقدمه. 18

2-2 تعاریف عملیاتی.. 19

2-3 سرمایه در گردش…. 19

2-3-1 مدیریت سرمایه در گردش…. 20

2-3-2 مدیریت نقدینگی.. 21

2-3-2-1 چرخه تبدیل وجه نقد.. 21

2-4  سرمایه گذاری.. 23

2-4-1 ماهیت سرمایه گذاری.. 23

2-4-2 فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS). 23

2-4-3 ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 25

2-4-4 شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 25

2-4-5 اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 26

2-4-6 عوامل خارجی تأثیرگذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 26

2-4-6-1 عدم اطمینان.. 26

2-4-6-2  عرصه سرمایه‌گذاری جهانی.. 27

2-4-6-3 راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری.. 27

2-4-6-4  ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری با اثر اهرمی.. 28

2-4-6-5  فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه  و سود. 29

2-4-6-6  فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 30

2-4-6-7  فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری  (IOS). 30

2-4-6-8 ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 30

2-4-6-9 ارزیابی فرصت های سرمایه‌گذاری.. 31

2-4-6-10 تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌ 32

2-4-6-11 نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری.. 32

2-5 مفاهیم عملکرد و ارزش…. 33

2-5-1 تعریف ارزش…. 33

2-5-2 ارزش شرکت… 33

2-5-3  مفاهیم مختلف ارزش…. 34

2-5-3-1 ارزش اسمی.. 34

2-5-3-2 ارزش دفتری.. 34

2-5-3-3 ارزش بازار (روز). 35

2-5-3-4  ارزش با فرض تداوم فعالیت… 35

2-5-3-5 ارزش با فرض انحلال شرکت… 35

2-5-3-6 ارزش ذاتی (ارزش جاری). 35

2-5-4 معیار های اندازه گیری عملکرد. 35

2-5-4-1 معیارهای حسابداری.. 36

2-5-4-1-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 36

2-5-4-1-1-1 سود حسابداری.. 37

2-5-4-1-1-2سود هر سهم (EPS). 37

2-5-4-1-1-3 سود تقسیمی.. 37

2-5-4-1-1-4 جریان های نقدی آزاد (FCF). 38

2-5-4-1-1-5 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE). 38

2-5-4-1-1-6  بازده داراییها (ROA). 38

2-5-4-1-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 39

2-5-4-1-2-1 نسبت قیمت به سود (P/E). 39

2-5-4-1-2-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB). 39

2-5-4-1-2-3 بازده سهام (RT). 40

2-5-4-1-2-4  نسبتQ توبین.. 41

2-5-4-2  معیارهای اقتصادی.. 42

2-5-4-2-1 ارزش افزوده اقتصادی (EVA). 42

2-5-4-2-2 ارزش افزوده بازار (MVA). 42

2-5-4-2-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA). 44

2-6 سود؛ مفاهیم، تفاوت هاد، تئوری ها. 44

2-6-1 مفهوم سود و کاربردهای آن.. 45

2-6-1-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: 45

2-6-1-2 مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: 45

2-6-1-3 مفهوم سود از دیدگاه رفتاری.. 46

2-6-2 سود حسابداری و نحوه محاسبه آن.. 46

2-6-3 سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن.. 47

2-6-4 مقایسه سود اقتصادی و سود حسابداری.. 49

2-6-5-1  مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری.. 53

2-6-5-1-1 مفاهیم سود در سطح تئوری ساختاری.. 53

2-6-5-1-2 سود در سطح تئوری تفسیری.. 53

2-6-5-1-3 مفاهیم سود در سطح تئوری رفتاری (انعکاسی). 54

2-7 پیشینه تحقیق.. 55

2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. 55

فصل سوم

3-1 مقدمه. 62

3-2 جامعه آماری.. 62

3-3 نمونه آماری.. 63

3-4  قلمرو تحقیق.. 63

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 63

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 63

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 64

3-5  نوع تحقیق.. 64

3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف… 64

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش…. 64

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها. 65

3-7 روش تحقیق.. 65

3-8 متغیرهای تحقیق.. 66

3-8-1  متغیر مستقل.. 66

3-8-2 متغیر وابسته. 67

3-8-3  متغیرهای کنترلی.. 68

3-9 فرضیه‌های تحقیق.. 69

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل.. 70

3-10-1 نرمال بودن.. 70

3-10-2 ناهمسانی واریانس…. 71

3-10-3 خود همبستگی.. 72

3-10-4 هم‌خطی.. 72

3-10-5 مانایی متغیرها. 73

3- 11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 74

3-12 مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 75

3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی.. 76

3-13-1 نحوه عملکرد جمله AR. 77

3-13-2 انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی.. 78

3- 14 خلاصه فصل.. 81

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 83

4-2 آمار توصیفی.. 83

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا. 86

4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده. 88

4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها. 90

4-3-2 آزمون هاسمن(Hausman) مربوط به فرضیه تحقیق در حالت الف…. 92

4-5 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. 102

4-6 خلاصه فصل.. 104

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 106

5-2 فرضیات و نتایج بررسی مدل‌ها. 106

5-3 محدودیت‌های تحقیق.. 109

5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 110

5-5 پیشنهادات آتی.. 110

فهرست منابع فارسی.. 113

فهرست منابع انگلیسی.. 114

 

فهرست جداول

جدول 4-1 نمادهای متغیرهای مدل.. 90

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 91

جدول 4-3 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق.. 96

جدول 4-4 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها. 98

جدول 4-5: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 99

جدول 4-6: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 100

جدول 4-7: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 101

جدول 4-8: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 102

جدول 4-9: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 103

جدول 4-10: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 104

جدول 4-11: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 105

جدول 4-12: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 106

جدول 4-13: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 107

جدول 4-14: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 108

جدول 4-15 آزمون مانایی متغیرهای در طی دوره پژوهش…. 109

فهرست نمودار ها

شکل2-1- چرخه تبدیل وجه نقد و فرایند عملیات (Ross, 2008). 23

نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته GP. 93

نمودار 4-2 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته TobinQ.. 94

چکیده

عنوان پایان‎نامه

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه نقدینگی و چرخه عملیاتی را بر ارزش شرکت و سود ناخالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرار داده ایم. اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاضر که تاثیر مدیریت سرمایه در گردش را بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار داده است نشان می دهدکه با توجه به معناداری فوق العاده ضعیف بین چرخه نقدینگی و اجزاء آن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و دوره پرداخت بدهی جاری با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس معنا داری وجود دارد و مدیران شرکت ها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها، در حد مطلوب سودآوری شرکتشان را افزایش دهند.

واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سودآوری، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، دوره پرداخت بدهی جاری، چرخه نقدینگی، چرخه عملیاتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 27
 • آی پی دیروز : 17
 • بازدید امروز : 77
 • باردید دیروز : 31
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 151
 • بازدید ماه : 1,057
 • بازدید سال : 1,057
 • بازدید کلی : 28,066