close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
loading...

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی عنوان: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر ابراهیم چیرانی شهریور 1393   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون…

پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

admin بازدید : 38 دوشنبه 14 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

شهریور 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده.. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1ـ1)مقدمه.. 3

1-2)بیان مساله.. 4

1-3)ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق.. 6

1-4 )اهداف تحقیق.. 7

1-5 )چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6) فرضیه ها.. 8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-8) قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)

بخش اول:فن آوری اطلاعات.. 14

2-1-1) مقدمه.. 15

2-1-2) تاریخچه فن آوری اطلاعات.. 16

2-1-3) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات.. 17

2-1-4)ویژگی های اطلاعات.. 22

2-1-5) انواع اطلاعات.. 23

2-1-6) سیستم های اطلاعاتی.. 24

2-1-6-1)عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت   25

2-1-7) انواع سیستم ها ی اطلاعاتی.. 26

2-1-8) سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی.. 28

2-1-8-1)آشنایی با اینترنت.. 28

2-1-9)شبکه های ارتباطی.. 30

2-1-9-1)کاربردهای شبکه.. 31

2-1-9-2)توپولوژی شبکه.. 31

2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافیایی.. 32

2-1-10) کاربرد فن آوری اطلاعات.. 35

2-1-11) اهمیت فن آوری اطلاعات.. 36

2-1-12) مزایای فن آوری اطلاعات.. 37

2-1-13) اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان.. 39

2-1-14) پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها.. 40

2-1-14-1) دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات.. 40

2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات.. 42

2-1-15-1) گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها.. 43

2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات   43

2-1-16) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات.. 44

2-1-16-1)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات.. 45

2-1-17) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات.. 46

2-1-17-1)مراحل رشد «نولان».. 46

2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز».. 46

2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات.. 50

2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها.. 50

2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات.. 51

2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات.. 53

2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات.. 55

2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن.. 56

2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت.. 56

2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان.. 57

2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران.. 58

بخش دوم:عملکرد مالی.. 61

2-2-1) مقدمه.. 62

2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی.. 62

2-2-3) اندازه گیری عملکرد.. 63

2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد.. 65

2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 68

2-2-6) عملکرد مالی.. 71

2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی.. 72

بخش سوم:پیشینه تحقیق.. 75

2-3-1)مقدمه.. 76

2-3-1-1)تحقیقات خارجی.. 76

2-3-1-2)تحقیقات داخلی.. 81

فصل سوم:روش تحقیق

3-1)مقدمه.. 86

3-2)روش تحقیق.. 86

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 87

3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها.. 88

3-4-1)کتابخانه ای.. 88

3-4-2)پرسشنامه.. 89

3-5) روایی وپایایی پرسشنامه.. 90

3-5-1) روایی .. 90

3-5-2) پایایی.. 91

3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها.. 92

 

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1)مقدمه.. 95

4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق.. 95

4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات.. 104

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 111

5 ـ2) نتیجه گیری.. 111

5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی.. 111

5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی.. 115

5-3) پیشنهادهای  تحقیق.. 119

5 ـ4) پیشنهادهایی  برای تحقیق های آینده.. 122

5-5)محدودیت های تحقیق.. 122

منابع.. 123

پیوست الف) پرسشنامه.. 129

پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها.. 134

پیوست ج)توصیف متغیرها .. 138

پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها.. 14

فهرست جداول                   

جدول (2-1) استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات.. 49

جدول (2-2) ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات.. 55

جدول(2-3) شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی.. 74

جدول(3-1)طیف پاسخی پرسشنامه.. 90

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه   92

جدول(4-1) توصیف متغیر زیرساخت.. 96

جدول(4-2) توصیف متغیر اتوماسیون اداری.. 97

جدول (4ـ3) توصیف متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 98

جدول(4ـ4)توصیف متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 99

جدول(4-5)توصیف متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 100

جدول (4-6) توصیف متغیر رشد فروش.. 101

جدول(4- 7 ) توصیف متغیر رشد سودآوری.. 102

جدول(4-8) توصیف متغیر بازده سهام.. 103

جدول(4- 9 ) بررسی مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت   106

جدول(4- 10 ) بررسی مدل تحقیق با درنظر گرفتن اندازه شرکت   109

جدول(5-1) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر زیرساخت   111

جدول(5-2) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر اتوماسیون اداری.. 112

جدول(5-3) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 113

جدول(5-4) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 113

جدول(5-5) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 114

جدول(5-6) نرخ رشد فروش سالیانه.. 114

جدول(5-7) نرخ رشد سود سالیانه.. 115

جدول(5-8) نرخ رشد بازده سهام سالیانه.. 115

فهرست اشکال

شکل(3-1) مدل ارایه شده در تحقیق مینینگ فانگ و ریچارد ایی   76

شکل(3-2) مدل کلی تحقیق اسرایرام واستامپ.. 77

شکل(3-3)مدل کلی تحقیق روبرت، ریچاردسون و لیم.. 78

شکل(3-4) مدل کلی  تحقیق مان زانگ و جیمزمک کلوگ.. 79

شکل(3-5) مدل کلی  تحقیق مان بروس لویس وآنتونی.. 79

شکل(3-6) مدل کلی  تحقیق فوجان لای، زندای زاو  و کواینگ وانگ   80

فهرست نمودارها

نمودار(1-1) مدل طراحی شده تحقیق.. 8

نمودار (2-1) فن آوری اطلاعات وچهارچوب آن.. 36

نمودار (2- 2 ) بلوغ سازمانی برحسب برنامه ریزی IT /IS.. 41

نمودار (2- 3 ) ارتباط میان استراتژی های کسب و کار و فن آوری اطلاعات.. 45

نمودار (2- 4 ) نمودار کلی فرآیند عملکرد.. 67

نمودار(4-1) هیستوگرام متغیر زیرساخت.. 96

نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر اتوماسیون ادری.. 97

نمودار(4ـ3)هیستوگرام متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 98

نمودار(4ـ4)هیستوگرام متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 99

نمودار(4-5) هیستوگرام متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 100

نمودار (4-6) هیستوگرام متغیر رشد فروش.. 101

نمودار (4- 7 ) هیستوگرام متغیر رشد سودآوری.. 102

نمودار (4-8) هیستوگرام متغیر بازده سهام.. 103

نمودار (4- 9 ) آزمون مدل تحقیق ( حالت استاندارد).. 104

نمودار (4- 10) آزمون مدل تحقیق ( حالت اعداد معنی داری).. 105

نمودار (4- 11 ) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های کوچک.. 107

نمودار (4-12) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های بزرگ.. 108

چکیده:

فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید. فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در این تحقیق سعی شده است رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام  پذیرفته شدند.

کلمات کلیدی : فن آوری اطلاعات ، زیر ساخت، شبکه، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، عملکرد مالی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 137
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 166
 • بازدید ماه : 1,183
 • بازدید سال : 11,918
 • بازدید کلی : 25,654