close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی
loading...

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی-مالی پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش: مدیریت مالی عنوان: طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها: یک مطالعه کاربردی در شرکت های سهامی مخابرات استانی استاد راهنما: دکتر علیرضا امیرتیموری تابستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :…

پایان نامه طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی

admin بازدید : 55 دوشنبه 14 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی-مالی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی

داده ها: یک مطالعه کاربردی در شرکت های سهامی مخابرات استانی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیرتیموری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش                                     2

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………5

1-4-سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………6

1-5-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-تعریف متغیرهای عملیاتی پژوهش………………………………………………………………………………….7

1-7-قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-1-قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………8

1-7-2-قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-3-قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………..8

1-8-روال انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: مرورمنابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه پژوهش                        9

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2-بخش اول: مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..10

2-2-1-تعریف تحلیل پوششی داده ها…………………………………………………………………………………10

2-2-2-مزایای روش DEA……………………………………………………………………………………………….13

2-2-3-توانمندی های DEA……………………………………………………………………………………………..14

2-2-4-قابلیت های DEA………………………………………………………………………………………………….16

2-2-5-محدودیت های روشDEA در مقایسه با سایر روش ها………………………………………………18

2-2-6-تعریف کارایی نسبی در DEA…………………………………………………………………………………18

2-2-7-تعریف واحدهای تصمیم گیرنده در DEA…………………………………………………………………19

2-2-8-ارزیابی تکنیکی…………………………………………………………………………………………………….20

2-2-9-دو مشخصه اصلی برای الگوی DEA……………………………………………………………………….20

2-2-9-1-بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده……………………………………………………………………..20

2-2-9-2-ماهیت الگوی مورد استفاده…………………………………………………………………………………22

2-2-10-مدل های DEA…………………………………………………………………………………………………..23

2-2-10-1-مدلCCR……………………………………………………………………………………………………….23

2-2-10-2-مدلBCC……………………………………………………………………………………………………….27

2-2-10-3-روش های ناپارامتری اولیه مدل سازی خروجی های نامطلوب………………………………..28

2-2-10-4-مدل های تخصیص منابع با ستاده های نامطلوب…………………………………………………..32

2-3-بخش دوم: تاریخچه مخابرات……………………………………………………………………………………..34

2-4-بخش سوم: پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….36

2-4-1-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………….38

2-4-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………..40

2-5-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………42

فصل سوم: روش اجرای پژوهش/ موادوروش­ها                             43              

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..44

3-2-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..44

3-3-جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………44

3-4-روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..44

3-5-روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….45

3-6-تعیین ورودی ها، خروجی های مطلوب و نامطلوب………………………………………………………..45

3-6-1-نهاده ها……………………………………………………………………………………………………………….45

3-6-2-ستاده های مطلوب………………………………………………………………………………………………..45

3-6-3-ستاده های نامطلوب………………………………………………………………………………………………45

3-7-انتخاب مدل های DEA برای رسیدن به اهداف پژوهش…………………………………………………..46

3-7-1-مدل مقدماتی DEA……………………………………………………………………………………………….46

3-7-1-1-مدل DEA خروجی محور تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت……………………………………47

3-7-1-2- مدل DEA خروجی محور تحت فرضیه بازده به مقیاس متغیر…………………………………..47

3-7-2-ترکیب خروجی های نامطلوب در مدل های DEA……………………………………………………..48

3-7-2-1-مدل DEAخروجی محور با فرض بازده به مقیاس ثابت با خروجی نامطلوب……………….49

3-7-2-2-مدل DEAخروجی محور با فرض بازده به مقیاس متغیر با خروجی نامطلوب………………49

3-7-3-مدل های تخصیص منابع با خروجی های نامطلوب…………………………………………………….50

3-7-3-1-مدل تخصیص منابع تحت فرضیه CRS…………………………………………………………………50

3-7-3-2-مدل تخصیص منابع تحت فرضیه VRS…………………………………………………………………52

3-8- نرم افزار GAMS…………………………………………………………………………………………………….53

3-9-روایی و پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………53

3-10-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….53

فصل چهارم: تجزیهوتحلیلدادههاویافته­های پژوهش                                                   54

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..55

4-2-معرفی واحدهای تصمیم گیرنده…………………………………………………………………………………..55

4-3-تعریف مفهومی نهاده ها و ستاده ها……………………………………………………………………………..55

4-3-1-نهاده ها……………………………………………………………………………………………………………….55

4-3-2-ستاده های مطلوب………………………………………………………………………………………………..56

4-3-3-ستاده های نامطلوب………………………………………………………………………………………………57

4-4- انتخاب مدل ارزیابی کارایی………………………………………………………………………………………59

4-4-1-تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..59

4-4-2-نتایج مدل BCC خروجی محور به منظور تعیین کارایی……………………………………………….61

4-4-3-نتایج جدول نقاط تصویر برای واحدهای ناکارا………………………………………………………….63

4-5-انتخاب مدل مناسب برای تخصیص منابع………………………………………………………………………64

4-5-1-نتایج مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی نامطلوب……………………………………….67

4-6-نتایج مدل BCC خروجی محور به منظور تعیین کارایی پس از تخصیص منابع…………………….69

4-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات                              70

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..71

5-2-نتایج اصلی و جانبی حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………72

5-3-پیشنهادات کاربردی مدیریتی به شرکت های سهامی مخابرات استانی…………………………………72

5-3-مقایسه نتایج پژوهش های گذشته با نتایج پژوهش حاضر…………………………………………………72

5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………74

5-5-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..75

5-6-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………75

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………76

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….76

ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….79

برنامه برنامه تخصیص بهینه منابع به واحدهای تصمیم گیرنده ………………………………………………….83

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..89

 

فهرست نمودارها و اشکال                                                                                   صفحه

شکل( 2-1) واحد تصمیم گیرنده………………………………………………………………………………………..19

شکل( 2-2) الگوی بهبود کارایی………………………………………………………………………………………..22

جدول مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………38

جدول مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………….40

مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………46

 

فهرست جداول                                                                                                صفحه

جدول(4-1) داده های مربوط به شرکت های مخابرات……………………………………………………………58

جدول(4-2)نتایج ارزیابی کارایی………………………………………………………………………………………..60

جدول(4-3)نقاط تصویر……………………………………………………………………………………………………62

جدول(4-4)نتایج مقادیر اختلاف تخصیص منابع……………………………………………………………………65

جدول(4-5)نتایج تخصیص بهینه منابع…………………………………………………………………………………66

جدول(4-6)نتایج ارزیابی مجدد کارایی……………………………………………………………………………….68

چکیده

در دنیای امروزی، با توجه به سرعت روز افزون علم و دانش، سازمان ها برای تطابق با شرایط قابل تغییر محیطی مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات  بوده و در این راستا باید سرمایه گذاری کنند.با ورود شرکت مخابرات به بازار بورس اطلاع از وضعیت عملکردی و میزان کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی برای مسئولان به خصوص سهامداران این شرکت امری اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی عملکرد مالی و تخصیص بهینه منابع مالی به منظور کاهش خروجی نامطلوب شرکت های مخابراتی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده ها، فن برنامه ریزی خطی غیر پارامتریک است که برای اندازه گیری میزان کارایی نسبی واحدهای سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان پیشرو حوزه تکنولوژی ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی عملکرد آن در این پژوهش با استفاده از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 27 استان کشور منتهی به اسفند 1392 متغیرهای ورودی و خروجی مطلوب و نامطلوب استخراج و از طریق نرم افزار GAMS به تجزیه و تحلیل داده ها  پرداخته شد. در مرحله اول نتایج نشان داد شرکت های سهامی مخابرات استان های خراسان شمالی، کهگیلویه بویراحمد و اصفهان به ترتیب بهترین عملکرد مالی را داشتند و سایر شرکت ها از میزان کارایی کمتری برخوردار بودند. در مرحله بعد به تخصیص بهینه منابع به واحدهای تصمیم گیرنده به منظور کاهش خروجی نامطلوب پرداخته و در مرحله نهایی پس از تخصیص بهینه منابع به ارزیابی مجدد کارایی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به شرایط فوق کلیه شرکت های سهامی مخابرات استانی کارا شدند. به این ترتیب دریافتیم که اگر از مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی نامطلوب برای واحدهای تصمیم گیرنده استفاده نماییم کلیه واحدها در مرز کارایی قرار خواهند گرفت.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، ستاده های نامطلوب، شرکت های سهامی مخابرات، کارایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 124
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 153
 • بازدید ماه : 1,170
 • بازدید سال : 11,905
 • بازدید کلی : 25,641