close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری د
loading...

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ MBA گرایش مدیریت تکنولوژی بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)    استاد راهنما: دکتر احمد جعفرنژاد بهمن 1391 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان…

پایان نامه بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری د

admin بازدید : 55 یکشنبه 13 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ MBA گرایش مدیریت تکنولوژی

بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)   

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفرنژاد

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود. این پژوهش سعی بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر توانایی­های داخلی و ارتباط­های خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این منظور توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکه­های همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده است. به زبانی ساده­تر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک) و شبکه­های همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمان­های پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیق­تر می­نماید.

این پژوهش به بررسی ارتباط این سه مجموعه در شرکت­های نرم­افزاری ایران (صنعت نرم­افزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمع­آوری شده از 156خبره و مدیر ارشد و میانی 12 شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) بررسی گردید. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که مجموعه­های توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری با نوآوری رابطه معنی­دار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری رابطه معنی­دار و مثبتی وجود دارد.

یافته­های این پژوهش همچنین نشان می­دهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکه­های همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمان­های دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط بین شبکه­های همکاری و توانایی نوآوری فناورانه ایفا می­کنند.

واژگان کلیدی: شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقه­ای

فهرست مطالب

1- کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن. 2

1- 3- سوابق تحقیق.. 5

1- 4- اهداف تحقیق.. 7

1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 7

1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 7

1- 5- روش شناسی تحقیق.. 8

1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها 9

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه. 11

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیههای تحقیق.. 12

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 14

2- مرور ادبیات.. 17

2- 1- مقدمه. 17

2- 2- نوآوری.. 17

2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری.. 20

2- 2- 2- انواع نوآوری.. 21

2- 2- 3- منابع نوآوری.. 29

2- 3- نظامهای نوآوری.. 30

2- 3- 1- نظام ملی نوآوری.. 30

2- 3- 2- نظام نوآوری منطقه­ای.. 31

2- 3- 3- نظام نوآوری فناورانه. 35

2- 3- 4- شبکههای همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای.. 36

2- 3- 5- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت.. 36

2- 3- 6-  نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط.. 37

2- 4- ظرفیت نوآوری.. 39

2- 4- 1- توانمندی نوآوری فناورانه. 48

2- 5- شبکه های همکاری.. 60

2- 5- 1- همکاری با سازمان­های پژوهشی.. 62

2- 5- 2- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی.. 63

2- 5- 3- همکاری بین شرکتی.. 65

2- 5- 4- همکاری با مؤسسات میانجی.. 65

2- 6- مروری بر تحقیقات پیشین.. 66

2- 6- 1- شبکه­های همکاری با انواع نوآوری.. 66

2- 6- 2- شبکه­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری.. 72

2- 6- 3- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری.. 74

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 77

3- 1- مقدمه. 77

3- 2- روششناسی تحقیق.. 77

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 78

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 81

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 82

3- 4- نحوه گرد آوری اطلاعات.. 82

3- 4- 1- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 82

3- 5- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 84

3- 5- 1- پایایی پرسشنامه. 84

3- 5- 2- روایی پرسشنامه. 87

3- 6- تعریف متغیرهای پژوهش… 88

3- 6- 1- توانمندی نوآوری فناورانه. 88

3- 6- 2- شبکه­های همکاری.. 93

3- 6- 3- نوآوری.. 95

3- 7- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA) 98

4-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 106

4- 1- مقدمه. 106

4- 2- آمار توصیفی.. 106

4- 2- 1- سن.. 106

4- 2- 2- سابقه خدمت.. 107

4- 2- 3- میزان تحصیلات.. 108

4- 2- 4- سمت.. 108

4- 2- 5- جنسیت.. 109

4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی.. 109

4- 3- 1- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه». 110

4- 3- 2- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «شبکه­های همکاری». 115

4- 3- 3- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «نوآوری». 118

4- 4- سؤالات.. 121

4- 5- تحلیل فرضیه­های تحقیق.. 121

4- 5- 1- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری.. 121

4- 5- 2- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری.. 130

4- 5- 3- بررسی روابط متقابل شبکه­های همکاری و نوآوری.. 139

4- 6- نتیجه گیری.. 147

5- نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 151

5- 1- مقدمه. 151

5- 2- آزمون فرضیات تحقیق.. 151

5- 2- 1- فرضیات اصلی.. 151

5- 2- 2- فرضیات فرعی.. 153

5- 3- سؤالات تحقیق.. 154

5- 4- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین.. 155

5- 5- تفاسیر و پیشنهادات.. 157

5- 6- پیشنهادات پژوهشی.. 162

5- 7- محدودی­تهای پژوهش… 162

5- 8- ویژگی پژوهش… 163

مراجع.. 164

پیوست… 176

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه انواع نوآوری   24

جدول 2-2- تعریف­های متفاوت نوآوری مدیریت    27

جدول2-3- توزیع منابع نوآوری (J.C. Guan et al., 2005)  29

جدول 2-4- تعریف­های ظرفیت نوآوری   40

جدول 2-5- عامل­های ارزیابی توانایی نوآوری فناورانه تارکر (2012)  56

جدول 2-6- زیر معیار های جنبه‌های مختلف روش وانگ و همکاران (2008)  58

جدول ‏3‑1-  حجم جامعه و تعداد نمونه هر یک از 11 شرکت در مجموعه شرکت‌های گروه توسن   80

جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه  83

جدول 3-3- تعداد سؤالات مرتبط با متغیرهای مورد بررسی در تحقیق   83

جدول 3-4- نتایج آزمون آلفای کرونباخ   85

جدول 3-5- شاخص‌های متغیر توانایی یادگیری   89

جدول 3-6- شاخص‌های متغیر توانایی تحقیق و توسعه  89

جدول 3-7- شاخص‌های متغیر توانایی تخصیص منابع   90

جدول 3-8- شاخص‌های متغیر توانایی تولید  90

جدول 3-9- شاخص‌های متغیر توانایی بازاریابی   91

جدول 3-10- شاخص‌های متغیر توانایی سازماندهی   92

جدول 3-11- شاخص‌های متغیر توانایی برنامه­ریزی استراتژیک    92

جدول 3-12- شاخص‌های متغیر همکاری بین شرکتی   93

جدول 3-13- شاخص‌های متغیر همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی   94

جدول 3-14- شاخص‌های متغیر همکاری با مؤسسات میانجی   95

جدول 3-15- شاخص‌های متغیر سازمان­های پژوهشی   95

جدول 3-16- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در محصول   96

جدول 3-17- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در فرآیند  97

جدول 3-18- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در مدیریت    97

جدول 4-1- توزیع سنی پاسخ­دهندگان   107

جدول 4-2- توزیع بر اساس سابقه خدمت پاسخ­دهندگان   107

جدول 4-3- توزیع بر اساس میزان تحصیل پاسخ­دهندگان   108

جدول 4-4- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   108

جدول 4-5- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   109

جدول 4-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای توانایی نوآوری فناورانه  110

جدول 4-7- برآورد میزان اشتراک عوامل توانایی نوآوری فناورانه  111

جدول 4-8- کل واریانس تبیین شده توانایی نوآوری فناورانه  112

جدول 4-9- ماتریس چرخش یافته اجزا 114

جدول 4-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای شبکه­های همکاری   115

جدول 4-11- برآورد میزان اشتراک عوامل شبکه­های همکاری   116

جدول 4-12- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   117

جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا شبکه­های همکاری   118

جدول 4-14- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای نوآوری   118

جدول 4-15- برآورد میزان اشتراک عوامل نوآوری   119

جدول 4-16- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   120

جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا نوآوری   120

جدول 4-14- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   123

جدول4-15- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « شبکه­های همکاری»  124

جدول 4-16- خلاصه­ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   125

جدول 4-17- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   126

جدول 4-18-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  128

جدول 4-19- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  129

جدول 4-20-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  129

جدول 4-21- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  130

جدول 4-22- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   132

جدول4-23- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری»  133

جدول 4-24- خلاصه‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   134

جدول 4-25- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   135

جدول 4-26-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیرهای متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  137

جدول 4-27- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  138

جدول 4-28-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  138

جدول 4-29- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  139

جدول 4-30- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   140

جدول4-31- ضرایب همبستگی بین متغیر­های «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری»  141

جدول 4-32-  خلاصه‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین شبکه­های همکاری و نوآوری   142

جدول 4-33- جدول تست­های آماری (شبکه­های همکاری و نوآوری)  143

جدول 4-34-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  145

جدول 4-35- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  145

جدول 4-36-  ضرایب ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  146

جدول 4-37- سهم (واریانس) استخراج شده (نوآوری)  146

جدول 5-1- تحلیل کلی رابطه شبکه همکاری با توانایی نوآوری فناورانه  157

جدول 5-2- تحلیل کلی رابطه توانایی نوآوری فناورانه با نوآوری   158

جدول 5-3- تحلیل کلی رابطه شبکه­های همکاری با نوآوری   160


فهرست اشکال

شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق.. 8

شکل 1-2- مدل مفهومی پیشنهادی.. 14

شکل4-1- مدل پیشنهادی روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکه­های همکاری». 122

شکل 4-2- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول.. 127

شکل 4-3-  همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم. 127

شکل4-4- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری». 131

شکل 4-5- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). 135

شکل 4-7- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز سوم (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). 136

شکل4-8- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری». 140

شکل 4-9- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (شبکه­های همکاری- نوآوری). 144

شکل 4-10- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم (شبکه­های همکاری- نوآوری).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 132
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 161
 • بازدید ماه : 1,178
 • بازدید سال : 11,913
 • بازدید کلی : 25,649