close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندر
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک موضوع: بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس استاد راهنما: دکتر تیمور آقاملایی سال تحصیلی91-90 برای رعایت حریم خصوصی…

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

گرایش: استراتژیک

موضوع:

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر تیمور آقاملایی

سال تحصیلی91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5 تعریف نظری واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………6

1-6 تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1 تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-2 تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………..10

2-1-3 پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تاریخچه و ساختار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ……………………………………………………………….15

2-2-1 دانشکده ها ……………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2 بیمارستان ها ………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-3 معاونت ها …………………………………………………………………………………………………………………….16
                                                                                         

2-2-3-1 معاونت آموزشی ………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-3-2 معاونت پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-3-3 معاونت درمان ……………………………………………………………………………………………………………18

2-2-3-4 معاونت بهداشتی ………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-3-5 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………….21

2-2-3-6 معاونت غذا و دارو …………………………………………………………………………………………………….21

2-2-3-7 انتشارات …………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-3 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………..24

2-3-1 پیشینه تحقیق داخلی ……………………………………………………………………………………………………….24

2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………………………29

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..31

3-2 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………31

3-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………….31

3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….33

3-5 آزمون های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….34

3-6ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………….34

فصل چهارم : نتایج

4-1 مقدمه‏ ………………………………………………………………………………………………………………………………..36

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها ………………………………………………………………………………………………36

4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….43
                                                                                                  

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ………………………………………………………………………………………….44

4-5 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه……………………………………………… ……….. …………..45

4-5-1تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………….45

4-5-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی اول:………………………………….46

4-5-3 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………..47

4-5-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی اول………………………………………………………48

4-5-5 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت انسانی و رضایت شغلی ………………………………………………48

4-5-6 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………49

4-5-7 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………….50

4-5-8 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….51

4-5-9 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی دوم……………………………………………………..51

4-5-10 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت ادراکی و رضایت شغلی …………………………………………….52

4-5-11 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ……………………………………………………………………..53

4-5-12 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………….54

4-5-13 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….54

4-5-14 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی سوم…………………………………………………..55

4-5-15 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت فنی و رضایت شغلی …………………………………………………56

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..58

5-2پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………..63

5-3 پیشنهادات پژوهشهای آینده…………………………………………………………………………………………………..63

5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..64

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….7

فهرست جدول ها

جدول4- 1: شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق……………………………………………………………..37

جدول4-2: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق………………………………..44

جدول 4-3: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای انسانی و رضایت از کار…45

جدول4-4:تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی اول…………………………………………………………….47

جدول4-5: جدول بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………….48

جدول4-6:نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………49

جدول 4-7: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای ادراکی و رضایت ازکار….49

جدول4-8: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………..50

جدول 4-9: آزمون تشخیص هم خطی………………………………………………………………………………………….52

جدول4-10: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………..52

جدول 4-11: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای فنی و رضایت از کار….. 53

جدول4-12: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………54

جدول 4-13:بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه سوم  ……………………………………………………………….55

جدول 4-14: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی سوم  …………………………………………………………………….56

فهرست نمودار ها

نمودار شماره 4-1 رضایت شغلی بر اساس ترفیعات……………………………………………………………………….38

نمودار شماره 4-2 رضایت شغلی بر اساس حقوق………………………………………………………………………….38

نمودار شماره 4-3 رضایت شغلی بر اساس همکاران………………………………………………………………………39

نمودار شماره 4-4 رضایت شغلی بر اساس سرپرستان…………………………………………………………………….39

نمودار شماره 4-5رضایت شغلی بر اساس کار و ماهیت شغل………………………………………………………….40

نمودار شماره 4-6 رضایت کلی کارکنان………………………………………………………………………………………..40

نمودار شماره4-7 مهارت ادراکی مدیران………………………………………………………………………………………..41

نمودار شماره 4-8 مهارت فنی مدیران……………………………………………………………………………………………42

نمودار شماره4-9 مهارت انسانی مدیران…………………………………………………………………………………………42

نمودار شماره 4-10 مهارت کلی مدیران…………………………………………………………………………………………43

نمودار شماره 4-11  بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اول…………………………………………………………..47

نمودار شماره 4-12  بررسی نرمال بودن خطاها در فرض دوم…………………………………………………………..51

نمودار شماره 4-13  بررسی نرمال بودن خطاها در فرض سوم………………………………………………………….55

پیوست ها                                                                                     

پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)…………………………………………………………………………………………………….69

پرسشنامه مهارت های ادراکی, انسانی و فنی …………………………………………………………………………………73

چکیده

موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اجرا گردید.

روش این پژوهش از نوع همبستگی است.مدیران و کارکنان شاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.

ازمیان این جامعه آماری 24 نفر مدیر و 189 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مهارتهای مدیریتی و پرسشنامه رضایت شغلی مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بر اساس یافته ها کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از لحاظ حقوق کمترین درصد رضایت و از لحاظ سرپرستان بالاترین درصد رضایت را دارند و مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دارای مهارت ادراکی قوی, مهارت فنی قوی  و مهارت انسانی ضعیف می باشند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مهارت فنی و مهارت ادراکی مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان  حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد اما بین مهارت انسانی مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی : مهارت های مدیریتی , مدیران, رضایت شغلی , کارکنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

بازدید : 37 تاریخ : شنبه 12 تير 1395 زمان : 13:17 نویسنده : admin نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 261
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 15
 • بازدید امروز : 73
 • باردید دیروز : 109
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,072
 • بازدید ماه : 2,601
 • بازدید سال : 4,532
 • بازدید کلی : 21,672
 • مطالب