close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین

استاد راهنما:

دکتر سیدرضا هاشمی

 

استاد مشاور:

دکترفخرالدین معروفی

 

سال تحصیلی 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

 

چكيده: 1

فصل اول

كليات تحقيق

1-1)مقدمه. 3

1-2)بيان مسئله پژوهش… 4

1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4)اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف كلي، ويژه وكاربردي): 7

1-4-1)اهداف كلي: 7

1-4-2)اهداف ويژه: 7

1-4-3)اهداف كاربردي: 7

1-5) بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-6)فرضيه ها 8

1-7)شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجراء. 9

1-8) دامنه تحقيق.. 9

1-8-1) قلمرو موضوعي.. 9

1-8-2)قلمرو مكاني.. 9

1-8-3) قلمرو زماني.. 9

1-9)روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 9

1-10)تعريف نظري وعملياتي مفاهيم ومتغيرها 10

1-10-1)تعريف نظري: 10

1-10-1-1)مدیریت زنجیره تأمین: 10

1-10-1-2)مدیریت تقاضا: 10

1-10-1-3)بخش‌بندی: 10

1-10-1-4) پیش‌بینی: 10

1-10-1-5)برنامه‌ریزی فروش و عملیات اجرایی: 10

1-10-1-6)حمایت از مدیریت تقاضا: 11

1-11-2)تعريف عملياتي: 11

1-11-2-1)زنجیره تأمین: 11

1-11-2-2)مدیریت تقاضا: 11

1-11-2-3)بخش‌بندی: 12

1-11-2-4)پیش‌بینی: 12

1-11-2-5)برنامه‌ریزی فروش و عملیات اجرایی: 12

1-11-2-6)حمایت از مدیریت تقاضا: 13

فصل دوم

ادبيات ومباني نظري وتجربي تحقيق

2-1) مقدمه. 15

2-2) مبانی نظری.. 16

2-2-1) مدیریت زنجیره تأمین.. 16

2-2-2-1) تاريخچه مديريت زنجيره تامين.. 18

2-2-1-2) فرایندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین: 18

2-2-1-3) عملکردهایی برای مدیریت در برابر چالش‌های زنجیره تأمین: 30

2-2-1-4) یکپارچه‌سازی.. 31

2-2-2)مدیریت تقاضا 36

2-2-2-1) اثر شلاق چرمی‌ 38

2-2-3) بخش‌بندی.. 39

2-2-3-1) اهمیت بخش‌بندی بازار. 40

2-2-3-2) مبنای بخش‌بندی بازارهای مصرف… 41

2-2-3-3) معیارهای تقسیم بازار مؤثر. 43

2-2-4) پیش‌بینی.. 44

2-2-5) برنامه‌ریزی فروش و عملیات… 57

2-2-6)رویکرد برنامه‌ریزی سود، فروش و عملیات… 58

2-2-7) حمایت از مدیریت تقاضا 59

2-3) پيشينه پژوهش… 60

2-3-1)تحقيقات داخلي.. 60

2-3-2)تحقيقات خارجي.. 68

فصل سوم

روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه. 75

3-2) روش نمونه گيري وحجم نمونه. 76

3-2-1)جامعه آماری.. 76

3-2-2)تعيين حجم نمونه. 77

3-2-3)روش نمونه گیری.. 77

3-3)ابزارگردآوري داده ها: 78

3-3-1)اسناد و مدارك گذشته. 78

3-3-2) متون ومنابع علمي.. 78

3-3-3)اينترنت… 78

3-3-4)پرسشنامه. 78

3-4) نحوه امتيازبندي پرسشنامه: 79

3-5)روايي وپايايي پرسشنامه. 80

3-5-1) روايي.. 80

3-5-2) پايايي.. 80

3-6)روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 82

فصل چهارم

تجزيه وتحليل اطلاعات

4-1) مقدمه. 88

4-2) آمار توصیفی.. 88

4-2-1) ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 88

4-2-2)توزيع فراواني جنسيت… 88

4-2-4) توزیع فراوانی سن.. 89

4-2-5) توزیع فراوانی تحصیلات… 90

2-10)بررسی نرمال بودن داده ها 91

4-3)آمار استنباطی.. 92

4-3-1) آزمون فرضيات… 92

4-3-2) آزمون هم خطي بودن ارتباط ميان متغيرها و برازش مدل رگرسیونی: 95

4-3-3)مدل برازش داده شده(پیشنهادی): 100

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 118

5-2) نتیجه گیری.. 118

5-2-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 118

5-2-2-1) فرضیه اصلی اول. 118

5-2-2-2)فرضیه اصلی دوم. 119

5-2-2-3) فرضیه اصلی سوم. 119

5-2-2-4)فرضیه اصلی چهارم. 119

5-2-2-5)فرضیه اصلی پنجم. 119

5-3) پیشنهادات ارائه شده 120

5-3-1) مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات قبلي.. 121

5-4)پيشنهادات براي تحقيقات آتي: 122

5-5)امكانات ومحدوديت ها 122

منـابع. 123

منابع فارسي: 124

منابع لاتين.. 125

 

 

چكيده:

توانایی دریافت و تحویل به موقع تقاضای مشتریان در دنیای رقابتی امروز یک نگرانی عمده برای همه صنایع می­باشد، به‌ویژه اینکه در دهه گذشته با ورود شرکت‌های بسیاری به عرصه رقابت، مدیریت تقاضا به یک دوره جدید وارد شده است. مدیریت تقاضای مشتریان یکی از مسائل معاصر است که در تلاش برای اثربخشی زنجیره تأمین مورد بحث قرار گرفته است و منظور ازمدیریت تقاضا می‌تواند به‌صورت قابلیت شرکت برای فهم الزامات و تقاضای مشتری و تعامل آنها در مقابل قابلیت‌های زنجیره‌ی تأمین تعریف و تفسیر شود. و ذکر این نکته ضروری است که مدیریت تقاضا مکمل کننده‌ی مدیریت توزیع می‌باشد و مدیریت تقاضا در پی این است که کالا را با توجه به هر شرائط زمانی و با کیفیت مناسب و با حداقل هزینه‌ی تمام شده به دست مصرف کننده‌ی نهایی «مشتری» برساند. به عبارت بهتر مدیریت تقاضا در زنجیره‌ی تأمین هدف خود را «رضایت مشتری» و ایجاد انعطاف‌پذیری و نوآوری در سازمان می‌داند. پژوهش حاضر مدیریت تقاضای مشتریان در زنجیره تأمین شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن را در میان شرکت‌های صنعتی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در زنجیره‌ی تأمین استان کرمانشاه مورد مطالعه قرار داده است که تعداد آن 795 شرکت می‌باشد و جامعه‌‌ی آماری ما را تشکیل می‌دهند. تحقیق به‌صورت پیمایشی صورت گرفته و حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران که 384 شرکت می‌باشد به‌دست آمده است. با توزیع پرسشنامه در میان این 384 شرکت از شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه داده‌های تحقیق به‌دست آمده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان تأیید و پایایی آن از طریق تکنیک آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تحلیل داده‌های پرسشنامه از دو نرم افزار SPSS و آموس استفاده شده است. نتایج آماری بصورت آمار توصیفی و آمار تحلیلی ارائه شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش مشخص کرد که عوامل بخش‌بندی، حمایت از مدیریت، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی عملیات و فروش به ترتیب بیشترین اثر را داشتند.

 

واژگان كليدي: زنجیره تأمین، مدیریت تقاضا، پیش‌بینی، بخش‌بندی، حمایت از مدیریت، برنامه‌ریزی فروش و عملیات

 

فصل اول

كليات تحقيق

1-1)مقدمه

مشتريان، امروزه، كليد موفقيت تجاري محسوب مي شوند.

با تشديد رقابت در تجارت و تغييرات سريع تكنولوژيكي و نيز افزايش قدرت وحق انتخاب مشتريان، موفقيت از آن شركت‌هايي خواهد بود كه قادر باشند به‌نحو شايسته‌تري انتظارات و ارزش‌هاي مورد نظر مشتريان را درك و شناسايي كرده و به‌نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند (وانگ[1]، 2007.(

در گذشته، مشتريان به‌ندرت خواهان يا قادر به دست کشيدن از محصول يا برند مصرفي خود بودند؛ امّا امروزه در قرن بيست و يکم، اين موضوع تغيير يافته است. شرکت‌ها و برند‌ها در بازار امروزي با خصومت با يکديگر به رقابت مي‌پردازند؛ تا جايي که”حفظ سهم بازار” امري بسيار مشکل بوده و “بدست آوردن سهم بيشتر”غيرقابل تصور مي‌نمايد (کينينگهام، واورا، آکسوي و هنري[2]،2005).

در سالهاي اخير شرکت‌های زيادي به عرصه رقابت در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده کرمانشاه وارد شده‌اند و همچنین با ورود تجهیزات و تکنولوژی جدیدو تولید محصولات جدید، شرکت‌ها نه تنها جهت جذب مشتريان جديد كه حتي در حفظ مشتريان فعلي و وفادار خود با چالشي جديد روبرو شده‌اند.

در اين پژوهش تلاش مي‌شود با توجه به اهميـّت مشتـريان در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده به بررسي مفهـوم “مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین” پرداخته شود، به بيان ديگراين موضوع بررسي مي‌شود كه چه عواملی باعث افزایش بهبود عملکرد مدیریت تقاضا در شرکت‌های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده استان کرمانشاه مي­شود.


1-2)بيان مسئله پژوهش

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از منابع زیرساختی پیاده‌سازی کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است. از اوایل دهه60 به بعد، خواست مشتری بر کیفیت بالاتر و خدمت‌رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شد که قبلاً وجود نداشته است. براین‌اساس فعالیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه‌ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی تمامی‌این فعالیت‌هاست.

رقابت بی‌امان در بازارهای جهانی امروزی، عرضه محصولات تازه با حضور کوتاه در بازار و اوج گرفتن انتظارات مشتریان، بنگاه‌های کسب و کار را به سرمایه‌گذاری و تمرکز بر زنجیره‌های عرضه خود وادار نموده است. رقابت در کسب و کار امروز دیگر میان تک‌تک شرکت‌ها نیست بلکه میان زنجیره‌های تأمین اتفاق می‌افتد. مدیریت زنجیره تأمین به ابزاری استراتژیک برای شرکت‌ها تبدیل شده تا بتوانند کیفیت را مدیریت نمایند، مشتریان را راضی نگاه دارند و با توان رقابتی باقی بمانند (بهنام اژدری و اختیارزاده،1390).

محيط جمعيتي داراي منافع بسياري مي باشد زيرا شامل مردم است و اين مردم هستند كه بازار را تشكيل مي­دهند. و اينكه جمعيت جهان بطور انفجارآوري در حال رشد است و اين جمعيت بسيار متنوع هم داراي فرصت‌ها و تهديداتي مي‌باشد(كاپوج[3],2008). در سالهاي اخير با توسعه شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده و افزايش تعداد رقبا در اين شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده با مشكلات زيادي در زمينه جذب مشتريان جديد و حتي حفظ مشتريان فعلي مواجه شده­اند. بنابراين بايد در انديشه يافتن راهكاري جهت كشف عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین بود.

عموماً منافع مدیریت مؤثر زنجیره تأمین‏ در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه شامل موجودی‌های پایین‏تر، هزینه‏های کمتر، بهره‏وری بالاتر، توانایی بهبودیافته برای پاسخ‏ به نوسانات تقاضا، زمانهای تحویل کوتاه‌تر، سود بیشتر و وفاداری بیشتر مشتری است. که همگی در گرو مدیریت تقاضای مطلوب در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه می‌باشد.

شرکت‌های زنجیره تأمین در استان کرمانشاه همگی به دنبال ایجاد جذب مشتریان حتی خارج از این استان می‌باشند. مدیریت تقاضا دارای یک نقش فرااستانی است تقاضا را بررسی می‌کند به ایجاد راهکار‌ها می‌پردازد و در نتیجه هدف خود را رساندن کالا و خدمات نهایی با قیمت و هزینه کمتر و با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نهایی (مشتری می‌داند).

امید است اين تحقيق به پركردن بخشی از اين شكاف كمك کند.

با كمك يافته‌هاي اين تحقيق شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه با شناخت عوامل مؤثر بر تقاضا در زنجیره تأمین قادر به حفظ مشتريان فعلي خود و همچنين جذب مشتريان رقبا خواهند بود. بنابراين ضروري مي‌رسد تا به بررسي عواملي پرداخته شود كه تاكنون كمتر به‌صورت تفصيلي مورد توجه تحقيقاتي در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه كه در اين زمينه به انجام رسيده، قرار گرفته است.

1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

 • در طول چند دهه اخیر، بازاریابی و تجارت دستخوش تغییرات بسیاری شده‌است. نتیجه توسعه شیوه‌های نوین در تجارت، تغییر رویکرد سازمان‌ها از تولیدمداری به مشتری‌مداری گردیده‌است. از اینرو امروزه توجه به مشتری محور کار سازمان‌ها قرار گرفته‌است (آلوارز و کاسیلز ,2005). امروزه بدليل افزايش تعداد عرضه كنندگان و بيشتر شدن نسبت عرضه به تقاضا، مشتريان مي‌توانند عرضه كننده خود را انتخاب كنند. بازار امروز متعلق به مشتري است (علي احمدي و الهياري, 1382).
 • در رقابت‌های موجود در در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتریان در استان کرمانشاه، در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر كیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه بیش از این نمی‌توانند به تنهایی از عهده تمامی‌كارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، در استان کرمانشاه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف كسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌های نظیر برنامه‌ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه‌ریزی محصول، خدمت نگهداری كالا، كنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری كه قبلا همگی در سطح شركت انجام می‌شده اینك به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا كرده است. مسئله كلیدی در زنجیره تأمین، در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه مدیریت و كنترل هماهنگ تمامی‌این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تأمین (SCM) پدیده‌ای است كه این كار را به طریقی انجام می‌دهد كه مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با كیفیت در حداقل هزینه دریافت كنند. در حالت كلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشكیل می‌شود كه رسماً از یكدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یكدیگر مربوط می‌شوند. این در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه می‌توانند بنگاه‌هایی باشند كه مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می‌كنند. حتی خود مصرف كننده نهایی را نیز می‌توان یكی از این سازمان‌ها در نظر گرفت.(معصومی‌، 1390).

باید در نظر داشت که در ابتدا سازمان‌ها سودآوری را در گرو جذب هرچه بیشتر مشتریان می‌دانستند، در حالیکه تحقیقات نشان می‌دهد که هزینه جذب یک مشتری جدید تقریباً پنج برابر حفظ یک مشتری قدیمی‌و وفادار است(کیم و همکاران[4],2004).

 • يافته‌هاي اين تحقيق در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه نه تنها به درك عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین مؤثر است بلكه توسعه دهنده‌ي تحقيقات پيشين در اين زمينه مي‌باشد. اين تحقيق در پي درك مدیریت مطلوب تقاضا مي‌باشد.

نتیجه این تحقیق در در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه نشان داد که جایگاه مدیریت تقاضا باید به درستی معین گردد. مدیریت تقاضا باید پیش‌بینی را به درستی تعریف کند. عوامل مؤثر بر آن را بشناسد و برای هر برهه زمانی خاص با توجه به نیاز مشتریان کمبود‌ها را بشناسد و نیاز‌های هر فصل را به‌خوبی تشخیص دهد و بداند که چگونه بخش‌بندی نماید و مشتریان را در بخش‌بندی تعریف نماید. نوع رفتار‌های مشتریان و نیاز آنان را با توجه به درآمد و سلیقه آنان در نظر بگیرد برای جنسیت‌های گوناگون نیاز‌های آنهارا تشخص دهد با توجه به سن، درآمد و…

خود مدیریت تقاضا باید از طرح‌ها، پیشنهادات، نظرات مدیران ارشد به خوبی حمایت نماید بتواند دارای روابط عمومی‌قوی باشد.نیاز‌های مشتریان را تشخیص دهد از طریق ارتباط با مشتریان در نوع طرح‌ها، نقش‌ها، برطرف کردن عیوب، مدیریت تقاضا باید در این نقش فردی انعطاف‌پذیر باشد.

مدیریت تقاضا باید در برنامه‌ریزی فروش و عملیات در میان عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی ایجاد نماید تا فروش به سطح بهینه برسد.

با بررسي پيشينه تحقيق به نظر مي رسد لازم است تا فاکتورهای بيشتري مورد توجه قرار گيرند. از آنجائي كه تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه در دنيا اندك بوده و در ايران نيز تاكنون تحقيقي در اين خصوص انجام نشده است,ضروری است تا به عنوان يك تحقيق راهگشا به اين امر پرداخته شود.

 

 

 

1-4)اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف كلي، ويژه وكاربردي):

1-4-1)اهداف كلي:

 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری ...

پایان نامه ارشد : بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران ...

ادامه مطلب
بازدید : 13 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:51 نویسنده : admin نظرات ()

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره ...

 

 

دیماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش    1

1-1-مقدمه: 2

1-2-بيان مسأله : 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش : 6

1-4- اهداف پژوهش    9

1-4-1-هدف کلی: 9

1-4-2-اهداف فرعی: 9

1-4-3-هدف کاربردی: 9

1-5-مدل مفهومی پژوهش    10

1-6-تعریف متغیر های کلیدی   11

1-6-1-تعاریف مفهومی  11

1-6-2-تعاريف عملیاتی: 12

1-7-سوالات پژوهش    13

1-8-فرضیات پژوهش    14

1-9-زمینه پژوهش : مروری بر تحقیقات پیشین   14

1-10-روش شناسی پژوهش(نوع تحقیق، جامعه، نمونه آماری، تعیین حجم نمونه ، ایزار و روش گرداوری) 18

1-11-قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی) 18

1-12-نوآوری تحقیق  18

1-13-نهاد یا موسسات استفاده کننده از نتایج تحقیق  18

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش    19

1-2-  مقدمه  20

2-2- خلا تئوریکی موجود: 21

2-2-1-تعاریف: 21

1-تعریف مشارکت   21

2-تعریف مدیریت مشارکتی   22

2-2-2- اهداف مدیریت مشارکتی   24

2-2-3- پیش نیازهای فرآیند مدیریت مشارکتی   25

2-2-4- مدیریت مشارکتی و مزایای آن  27

2-2-5- شیوه های مدیریت مشارکتی   28

2-2-6-1- تلاش مدیریت عالی   29

2-2-6-2- نقش مدیریت میانی   30

2-2-6-3- نقش مدیریت عملیاتی   30

2-2-6-4- نقش کارکنان  31

2-2-7- ابعاد مشارکت در تصمیم گیری   31

2-2-7-1- مقتضیات مشارکت   32

2-2-7-2- موانع اجرایی مدیریت مشارکتی   33

2-2-7-3- مشارکت از دیدگاه اسلام  36

2-2-7-4- مبانی فکری مشارکت   36

2-2-7-5- انوع مشارکت   37

2-2-7-6- اجزای کلیدی برای مشارکت کارکنان  37

2-2-7-7- سطوح مشارکت   38

2-2-7-8-  پیامدها و نتایج مشارکت   39

2-2–8- مقایسه شیوه مدیریت سنتی و مدیریت مشارکتی(بهرامی،1390ص34). 40

2-3- مشارکت کارکنان  41

2-3-1- انواع مشارکت کارکنان  41

2-3-2- فلسفه مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات   42

2-3-4- تعریف نظام پیشنهادات   43

2-3-5- پیشینه نظام پیشنهادات در جهان  43

2-3-6- بیشینه نظام پیشنهادات در ایران  44

2-3-7- بستر قانونی نظام پیشنهادات در بخش دولتی ایران  45

2-3-8- زمینه های اجرایی نظام پیشنهادات   46

2-3-9- اهداف اجرایی نظام پیشنهادات   47

2-3-11- ویژگی های یک نظام موفق پیشنهادات   49

2-3-12- خلاقیت، پیش نیاز نظام پیشنهادات   49

2-3-13- ساختار نظام پیشنهادات   50

2-3-14- اسامی تعدادی از سازمان های دارای نظام پیشنهادات در ایران  50

2-3-15- نظام پیشنهادات و افزایش بهره وری کارکنان  50

2-3-16- نتایج اجرای نظام پیشنهادات در بخش دولتی و خصوصی ایران  51

2-3-17- علل عدم موفقیت نظام پیشنهادات در بخش دولتی   52

2-3-18- چالش های کلی استقرار نظام پیشنهادات در ایران  53

2-3-19- راهکارهایی برای غلبه بر چالش ها 54

2-4- توانمند سازی کارکنان  54

2-4-1-ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمانها 54

2-4-2-علل گرايش سازما نها به توانمندسازي   55

2-4-3-تاریخچه توانمند سازی   59

2-4-4- اهميت پرداختن به موضوع توانمندساری کارکنان  61

2-4-5-اهداف توانمند سازي کارکنان  62

2-4-6-انواع توانمندسازي   63

2-4-7-دلایل توانمندسازي کارکنان  63

2-4-8-روش ها و برنامه هاي توانمند سازي کارکنان  64

2-4-9- توانمندسازي   65

2-5-پیشینه پژوهش    65

پژوهش هاي داخلي: 65

پژوهش هاي داخلي: 65

2-4-10-جمع بندی مدل نهایی پژوهش    74

فصل سوم:روش پژوهش    75

3-1-مقدمه: 76

3-2-روش تحقيق  76

3-3-معرفی سازمان  76

3-4-روش و ابزار گردآوري داده ها 77

3-5-روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 78

3-5-1-روایی ابزار گردآوری داده ها 78

3-5-2-پایایی ابزار گردآوری داده ها 79

3-6-ساختار پرسش نامه  80

3-7-جامعه آماري   81

3-7-1-نمونه آماری   81

3-7-2-تعیین حجم نمونه  82

3-7-3-روش نمونه گیری   83

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 84

4-1) مقدمه  85

4-2) آمار توصیفی   86

(4-2-1) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 86

4-1-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 88

4-2-3) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات افراد را نشان می دهد. 90

4-3)آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 92

4-3-1) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها (K-S ) 92

(4-5)آزمون فرضیات   93

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها 102

5-1) مقدمه  103

5-2) بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش    103

5-2-1)نتیجه گیری کلی: 107

5-3) پیشنهادهای پژوهش: 109

5-3-1) پيشنهادهای كاربردي   109

5-3-2) پیشنهادات براي پژوهشهای آینده 112

5-4) محدودیتهای پژوهش: 112

منابع: 113

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه مدیریت سنتی با مدیریت مشارکتی   40

جدول( 4-1 ): توزیع فراوانی برحسب سن افراد  86

جدول( 4-2 ) : توزیع فراوانی بر حسب جنسیت افراد  88

جدول( 4-3 ) : توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات   90

جدول ( 4-4) : آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 93

جدول ( 4-6) مدیریت مشارکتی و توانمند سازی   94

جدول ( 4-7) هدف گذاري و توانمند سازی   95

جدول ( 4-8) تصميم گيري و توانمند سازی   96

جدول ( 4-9) حل مشکلات و توانمند سازی   97

جدول ( 4-10 )تغيیر و تحول  سازماني و توانمند سازی   98

جدول ( 4-11) شایستگی و توانمند سازی   99

جدول ( 4-12) موثر بودن و توانمند سازی   100

جدول(4-12) رتبه بندی متغییرهای پژوهش بر اساس میزان تاثیر بر اساس آزمون فریدمن  101

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره کل دادگستری شهر کرمانشاه در سال 1393 انجام گرفته است. روش شناسي پژوهش برحسب هدف،کاربردي و برحسب نوع داده ها توصيفي از نوع پيمايشي است.این تحقیق بر اساس مطالعه کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته و به علت وجود محدودیتهای عملی مطالعات میدانی بصورت مستقل به دو روش پرسشنامه و مصاحبه می باشد. و روش جمع آوری داده ها،کتابخانه ای و میدانی است که با استفاده از پرسشنامه های استاندارد برای سنجش مدیریت مشارکتی از پرسشنامه الوانی که شامل 4 مولفه و12گویه می باشد وبرای سنجش توانمند سازی کارکنان از پرسشنامه استاندارد اسپریتر(1996) ترجمه مقیمی  و همکاران که دارای 4 مولفه و 25 گویه است استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین پایایی از روش آزمون مجدد استفاده شد. و بین اعضای نمونه مقدماتی دوبار پرسشنامه در زمانهای متفاوت توزیع و از مقایسه نتایج آن مشخص شد که انحراف قابل ملاحظه ای وجود ندارد. آلفای کرونباخ محاسبه شده توسط نرم افزار،جهت تأئید ادعای فوق الذکر، برابر با91/.میباشد. و برای روایی آن از تایید کارشناسان از جمله مدیران دادگستری و اساتید دانشگاه استفاده نمودیم.جامعه اي كه اين پژوهش به بررسي آن مي پردازد، كليه افرادی می باشند که در اداره کل دادگستری شهر کرمانشاه مشغول به کار می باشند.که جامعه آماری ما با توجه به در دسترس بودن آمار دقیق ،محدود (575نفر)می باشند.  که جهت تعین نمونه آماری از فرمول ککران با جامعه محدود استفاده نمودیم که طبق فرمول نمونه آماری ما 230 نفر تعین شدو با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسي ويژگي هاي جامعه آماري با استفاده از نرم افزار  SPSS پرداختیم و تمامی فرضیات پژوهش مورد تائید قرار گرفتند.

واژگان کلیدی:مدیریت مشارکتی،توانمند سازی،دادگستری،تصمیم گیری،هدف،حل مشکلات.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

افراد به منظور ارضاي خود و برآورده ساختن هدفهاي فردي ، به یک سازمان می پیوندند. آنها در می یابند هدفهایی را که یک شخص به تنهایی نمی تواند به آنها دسترسی یابد، از طریق سازمانها با مساعدت و مشارکت در آنها دست یافتنی است .انسانها در همه امور نیاز به همکاري و مشارکت با یکدیگر داشته اند و در کشور ماهم با توجه به پیشرفت علم مدیریت و استقرار مدیریت نوین در سازمانها و موسسات، موضوع مشار کت در امر مدیریت امروزه مورد توجه زیادي قرار گرفته است(سلاجقی و هنرآموز،به نقل از ایرانزاده و زنجانی،1392)

بنیادی ترین اندیشه زیرساخت مشارکت، پذیرش “اصل برابری مردم” است.این اصل به جامعه، به سازمان ها و به گروه ها امکان می دهد که از ظرفیت کامل مردم و نیروی کار در تصمیم گیری ها و تصمیم سازیها، در جهت شکوفایی استعدادها و پیشرفت ها سود برند و سود رسانند. لذا در زمینه مدیریت کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان و سهامداران بتوانند در ارائه پیشنهادها، دادن اندیشه های نو، زدودن نارسایی ها و مشکلات در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی و یاری رساندن به مدیریتیا به عبارتی در کلیه امور مشارکت نمایند می باشد، صاحب نظران دیدگاههای متعددی در این زمینه دارند(آهنچی،1386،ص 690).

توانمندسازي كاركنان، روش جديدي است كه براي افزايش بهره وري از راه افزايش تعهد كاركنان به سازمان و بالعكس مورد استفادة مديران قرار مي گيرد و اين شيوة ارزشمندي است كه بين كنترل كامل مديريت و آزادي عمل كاركنان توازن برقرار مي كند. توانمندسازي، راهي متفاوت براي كاركردن افراد با يكديگر است و هدف اصلي آن تغيير ساختار مديريت از شكل سنتي و هرمي به ساختار مشاركتي است (نوه ابراهیم و عبدالهی،1392ص50).

توانمندسازی مهم‌ترین چالش مدیران در عصر حاضر است. زیرا سازمان‌ها در معرض تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی قرار دارند. از مهم‌ترین عوامل بروز این تغییرات، می‌توان به رقابت روزافزون جهانی، توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و بروز تغییرات در ویژگی‌ها و خواسته‌های مشتریان اشاره کرد. تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر، منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی انسانی شده است. در این شرایط، کارکنان سازمان، ابزار موفقیت مدیر نیستند و به عنوان سرمایه‌های سازمان، به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند (روی و شنا[1]،2005 ،ص [2]125).

مشارکت فرایندي است که طی آن کارکنان یک سازمان به طور داوطلبانه در امور و فعالیتهاي مربوط به خود دخالت کنند به شرطی که توان و انگیزه مناسب براي دخالت مؤثر را داشته باشند(دکنیک[3]، 2011 ). توانمند سازی  از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. تأکید شیوه مدیریت مشارکتی بر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می خواهد از اندیشه ها، نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده کند. مدیریت مشارکتی عملیاتی است که طی ان کارکنان یک سازمان در روند تصمیم گیریها دخالت و شرکت داشته باشند(والاس و پائول[4]،2011).

به اعتقاد کگیوت و زندر«یک سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی در ایجاد و انتقال دانش می باشد»اینیک دیدگاه نسبتاّجدید و مهم درباره تئوری سازمان است که در حال حاضر از سوی چندین صاحب نظر مانند نوناکا،اسپندر و زندر ارائه شده است(قلیچلی و مشبکی،1385،ص145).

این نویسندگان معتقدند که سازمان ها دارای قابلیت های خاصی برای خلق و تسهیم دانش اند که برای آنهادر مقایسه با سازمان های دیگرمزیت مشخصی ایجاد می کند.همچنین ناهاپیت و گوشال نیز اظهار می دارند که مشارکت تصمیم گیری یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می تواند در خلق و تسهیم دانش کمک بسیاری نماید.آرمسترانگ(1386) در مدل مفهومی خود،تصمیم مشارکتی  را عنصری از سرمایه فکری در نظر می گیردو برخی دیگر آن را به عنوان یک عامل موثر در ایجاد سرمایه فکری مورد بحث قرار می دهند بنتیس در مدل سرمایه فکری خود اگرچه از عنوان تصمیم مشارکتی  استفاده نمی کند با این وجود اذعان می کند که اعتماد و فرهنگ تسهیل کننده سرمایه فکری سازمان ها هستند(همان).

همچنین به اعتقاد ناهاپیت و گوشال اساساَ سرمایه فکری یک مصنوع اجتماعی است و همچنین اینکه دانش و معنی همیشه در یک بافت اجتماعی موجود هستند.یعنی از طریق روابط جاری در گروه ها هم خلق شده و هم پایدار می ماند.در واقع آنها با پذیرش چارچوب مفهومی سرمایه فکری در روابط ابعاد سرمایه اجتماعی شامل ساختاری،رابطه ای و شناختی را صرفاَ با بعد دانش اجتماعی آشکار و پنهان سرمایه فکری مورد بررسی قرار  می دهند.البته قدر مسلم قضاوت در مورد نقشی که مشارکت در تصمیم گیری می تواند در ایجاد توانمند سازی  سازمان قوه قضاییه  سهم  داشته باشد نیازمند مطالعه نظری و تجربی بسیاری است که در این راستا هنوز مطالعات بسیار اندک می باشد لذا پژوهش در پی آن است تا مشخص کند که مدیریت مشارکتی  چه نقشی در ایجاد توانمند سازی کارکنان  سازمان قوه قضاییه استان کرمانشاه  دارد و چگونه و به چه دلیلی این نقش را ایفا می کند(افشار،1390ص68)

در این فصل از پژوهش سعی خواهیم نمود دغدغه اصلی محقق و بیان مسئله اصلی پژوهش و نیز میزان اهمیت و ضرور ت پژوهش را بیان کنیم و با استفاده از یک مدل مفهومی فرضیات ،سئوالات ،اهداف و فرضیات آن را نیز بیان کنیک و تعرایف مفهومی و عملیاتی را تعریف کرده و در پایان مروری کوتاه بر تحقیقات پیشین داشته باشیم.

1-2-بيان مسأله :

امروزه  بیشتر صاحب نظران بر این باورند که هیچ امری در زندگی برای پیشبرد اهداف نمی تواند مهمتر و مؤثرتر از مدیریت و رهبری باشد. انسان پس از پیمودن مسیرهای پر فراز و نشیب به اصول و مبناهایی در مدیریت دست یافته که نتیجه ی آن، دگرگونی چهره جهان است. مدیریت در دنیای کنونی به فنون و رموزی پیچیده و اصولی پویا مجهز شده است. البته تحلیل درباره ی مدیریت، بحثی جدید نیست، بلکه از دغدغه های کهن بشر است و به یک ملت اختصاص ندارد. متفکران در طول تاریخ، درباره ی مدیریت، بسیار سخن گفته و آثار گران سنگ از خود به یادگار گذاشته اند(ایمانی،1390ص76).

بزرگترین پشتوانه جهت اعمال مدیریت مشارکتی، تعهد، ایمان و اعتقاد مدیران سازمان هاست و تا زمانی که مدیریت سازمان اعتقاد به مشارکت ، کارکنان نداشته باشد ، مدیریت مشارکتی تحقق پیدا نخواهد کرد(جلیل خانی، 1389 )

بزرگترین پشتوانه جهت اعمال مدیریت مشارکتی، تعهد، ایمان و اعتقاد مدیران سازمان هاست و تا زمانی که مدیریت سازمان اعتقاد به مشارکت ، کارکنان نداشته باشد ، مدیریت مشارکتی تحقق پیدا نخواهد کرد(جلیل خانی، 1389ص28) درواقع مدیریت مشارکتی فرایند همکاري و نفوذ کارکنان در درجات مختلف فرایند تصمیم گیري سازمان به طور فعال و واقعی و به صورت درگیري ذهنی و فکري و داوطلبانه در جهت اهداف گروهی که منجر به انگیزش کارکنان و تلاش به منظور تحقق اهداف و مسؤولیت پذیري و آفرینندگی انان شود، می باشد (صدیقی فر و نقوي،1384ص68) طوسی بیان می دارد که مشارکت پیش شرط توسعه و کلید گسترش آن آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش موجب افزایش آگاهی و توانایی هاي انسان است و این خود خواست مردمان را براي مشارکت افزایش می دهد. مشارکت در مدیریت سبب می شود تا میزان نظارت بر کارکنان کاهش یابد و کارکنان خود براي افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی دلسوزي نشان دهند و دلبستگی هاي خود را بر هدفهاي گروهی بیفزایند و با احساس نظر مثبت نسبت به خود، به پدید آمدن فضاي سازمانی دلپذیرتر یاري دهند(طوسی، 1389ص89)

الگوی قدیمی مدیریت خودکامه امروز در اغلب سازمان‌ها منسوخ شده است. سازمان های امروزی نه تنها به دانش و اطلاعات بسیار وسیع‌تری نیاز دارند، بلکه به استقلال، خوداتکایی، اعتماد به نفس و خلاقیت و ابتکار بیشتری نیازمندند (ابطحی و عباسی، 1390ص154). برای دستیابی به این ویژگی‌ها، سازمان باید مهمترین منبع و عامل رقابتی خود، یعنی نیروی انسانی را توانمند کند  و در آخر این پژوهش در صدد است  تا رابطه بین مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان قوه قضاییه را بررسی نماید (ارگنلی[5]، 2007،ص85)

مدیریت فراگرد تصمیم گیری و برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل منابع انسانی، مالی، مادی و اطلاعاتی سازمان به منظور تحقق اثر بخش و کارآمد هدفهای آن است (علاقه بند، 1385، ص 10).

مشارکت، از سوی سازمان ملل متحد مشارکت بدین گونه تعریف شده است: « دخالت و درگیر شدن مردم در فراگردهای اقتصادی، سیاسی– اجتماعی و فرهنگی که بر سرنوشت آنها اثر می گذارد»(اسکات و ژافه[6]، 1391، ص 6).

توانمندسازي، كاركنان را قادر مي‌سازد تا در مواجهه با مشكلات و تهديدها، از مقاومت و انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردار باشند. لذا مي‌تواند به عنوان منبعي كه از آسيب پذيري كاركنان جلوگيري نمايد و بذر اميد را در شرايط بحراني از جمله انهدام سرمايه‌هاي مالي و از بين رفتن زندگي انساني، در دل آنان بكارد، مفيد واقع گردد.با توجه به دگرگوني هاي سريع و پرشتاب دانش و معلومات بشري، همه چيز به شدت در حال تغيير و تحول است. سازمان‌ها به عنوان يك سيستم باز با محيط در تعامل مي‌باشند و براي تداوم حيات نيازمند پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند. از آنجا كه منابع انساني مهمترين عامل و محور سازمان‌ها محسوب مي شوند، تجهيز و آماده سازي منابع مزبور براي مواجهه با تغييرات، از اهميت ويژه برخوردار است و كليه سازمان‌ها با هر نوع مأموريتي بايد بيشترين سرمايه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش :

 

پایان نامه ارشد : بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران ...

دانلود پایان نامه:مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی ...

ادامه مطلب
بازدید : 5 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:50 نویسنده : admin نظرات ()

پایان نامه ارشد : بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران ...

پایان نامه ارشد : بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران ...

 

استاد راهنما:

آقاي دكتر صمد كريم زاده

استاد مشاور:

خانم دكتر فردوس يادگاري

سال تحصيلي:

85-1384

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

 

 

كليات پژوهش


 

مقدمه

در دنياي كنوني نقش ارتباطات در يك مجموعه، به عنوان يكي از عناصر اوليه مديريت به شمار مي رود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از يك سو و پيچيدگي مباحث مديريتي از سوي ديگر اهميت نياز به ارتباطات روزانه و موثر بيشتر
مي شود.

ارتباطات سازماني شامل فرايندي است كه دو يا چند واحد از يك مجموعه از طريق تبادل نظر، اطلاعات مورد نياز خود را مبادله كرده و از آنجايي كه ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است، مديران بايد در سطوح مختلف با افراد مجموعه و يا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند.

ارتباطات موثر يكي از عناصر كليدي موفقيت مديران است چرا كه اطلاعات به عنوان يك ورودي با اهميت در سيستم سازماني و در سايه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه يابي ، نيازمند سيستم ارتباطي كارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گيرد و همانند خون در شريان آن مجموعه جريان يابد.

بديهي است ارتباط مديران با افرادي كه در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظيفه
مي نمايند، بايد به بهترين شيوه ارتباطي جهت نيل به اهداف آن مجموعه باشد چرا كه همه جوانب كار مانند آموزشي، ارجاع، ماموريت و ارزيابي عملكرد از طريق اين ارتباطات صورت مي گيرد.

بنابراين به نظر مي رسد يك مدير موفق با بهره گيري از روشهاي اثر بخش ارتباطات براي افزايش كارايي مجموعه خود نقش ارزنده اي دارد.

هر جا كه ارتباطات موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملكرد مديران هم نيز بهبود داشته و مطمئناً عكس اين قضيه نيز به اثبات رسيده است (رحماني ، 1369 . ص 26).

 

بيان مسئله

با توجه به اين كه ارتباطات فرايندي محوري در تبادل اطلاعات بين اعضاء سازمان و بين سازماني است و تعاملات قسمتهاي مختلف را برقرار مي كند بنابراين يك ابزار موثر در هماهنگ سازي كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي شود و در سازمانهايي كه فرايند ارتباطات به خوبي برقرار نشود آثار و تبعاتي را بدنبال خواهد داشت كه يكي از آنها
مي تواند در عملكرد مديران موثر واقع شود.

تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از تعارضهايي كه بين افراد يا كاركنان يك سازمان پيش مي آيد ناشي از ارتباطات ضعيف و يا ارتباطات ناقص است. زيرا افراد هفتاد درصد ساعات كارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت كردن و يا گوش دادن صرف ارتباطات مي كنند (رابينز ، 1998 . ص 310  ) .

يكي از موانع اساسي عملكرد موفقيت آميز يك گروه يا يك سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشي «ارتباطات» به دو دليل براي مديران اهميت دارد. يكي آن كه مديران كاركرد هاي مديريت را بوسيله فرايند «ارتباطات» انجام مي دهند و ديگر اينكه ارتباطات امري حياتي است كه مديران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن مي كنند (ابستونروفريمن ترجمه اعرابي و پارسيان ، ص 111).

بنابراين «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشي هر گروه و سازماني است زيرا از جمله عوامل سه گانه اي كه به عنوان معيارها و مقياسهاي «اثر بخشي سازماني» برشمرده اند مهارتهاي ارتباطي مديريتي، مديريت اطلاعات و ارتباطات مي باشند (رابينز ترجمه کبیری ، 1376 . ‌ص 51).

 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره ...

ادامه مطلب
بازدید : 8 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:50 نویسنده : admin نظرات ()

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بين شايستگي هاي كانوني و روحيه ...

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بين شايستگي هاي كانوني و روحيه ...

استاد مشاور:

دكتر علي اكبر امين بيدختي

 

ماه وسال

تير ماه 1387

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

بررسی رابطه بين شايستگي هاي كانوني و روحيه كارآفريني دانشجويان دانشگاه سمنان

هدف اين تحقيق، سنجش رابطه بين بين شايستگي هاي كانوني (مهارتهاي زندگي شخصي، زندگي اجتماعي و زندگي شغلي) و روحيه كارآفريني دانشجويان دانشگاه سمنان بود. روش پژوهش توصيفي همبستگي و به اين منظور پرسشنامه اي تدوين و روايي و پايايي آن توسط محقق محاسبه گرديد.

جامعه آماري شامل كليه دانشجويان عضو انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه سمنان بود. جهت تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از اجراي پرسشنامه ها، تكنيك هاي آمار توصيفي و استنباطي (رگرسيون خطي،همبستگي  و همبستگي جزيي) مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه :

رابطه ميان مهارتهاي زندگي شخصي و روحيه كارآفريني خطي و مستقيم است.

رابطه ميان مهارتهاي زندگي اجتماعی و روحيه كارآفريني خطي و مستقيم است.

رابطه ميان مهارتهاي زندگي شغلی و روحيه كارآفريني خطي و مستقيم است.

نتيجه گيري كلي پژوهش آن است كه شايستگي هاي كانوني كه با  مهارتهاي زندگي شخصي، زندگي اجتماعي و زندگي شغلي تعيين مي گردد با روحيه كارآفريني افراد رابطه مثبت و معناداري دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فهرست جداول                                9

فهرست نمودارها                             11

فصل اول: كليات تحقيق                       12

مقدمه                                      13

بيان مسئله                                 14

اهميت و ضرورت پژوهش                        15

اهداف پژوهش                                21

پرسشهاي پژوهش                              21

تعاريف نظري                                22

تعاريف عملياتي                             23

فصل دوم: مروري بر پيشينه نظري و تجربي تحقيق   26

بخش اول :كار آفريني                        27

كارآفريني چيست؟ كارآفرين كيست؟             27

مفهوم واژه كارآفريني                       28

سير تاريخي مفهوم كارآفريني                 30

رويكردهاي كارآفريني                        34

– رويكرد ويژگيها                           34

– رويكرد رفتاري                            37

انواع كارآفرين                             43

ويژگيهاي كارآفرينان                        45

بخش دوم: شايستگي هاي كانوني انجمن هاي علمي دانشجويي    54

انجمن هاي علمي دانشجويي                    56

نظريه هاي انجمن‌هاي علمي- دانشجويي          59

تعريف انجمن علمي                           61

وجه تمايز انجمن‌هاي علمي با ساير انجمن‌ها    62

ويژگي جوامعي كه انجمن‌هاي علمي در آنها شكل مي‌گيرند  64

تاريخچه انجمن‌هاي علمي دانشجويي خارج از كشور   66

تاريخچه انجمن‌هاي علمي در ايران             69

شاخصه‌هاي انجمن‌هاي علمي                     71

اهداف انجمن‌هاي علمي-دانشجويي               72

كاركردهاي انجمن‌هاي علمي- دانشجويي          73

شايستگي‌هاي انجمن‌هاي علمي-دانشجويي          74

مسايل يا آسيب‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي در ايران   82

موانع رشد و توسعه انجمن هاي علمي دانشجويي در ايران     85

عوامل اساسي توسعه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاهها 86

تعيين راهبردهاي حمايتي دانشگاه و دولت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي                                     87

راهبردهاي حمايتي از انجمن‌هاي علمي دانشجويي 90

نقش انجمن‌هاي علمي درخصوص كارآفريني         93

تحقيقات پيشين                              94

– مطالعات انجام شده در ايران               94

– مطالعات انجام شده در خارج                97

– نتيجه‌گيري                                100

فصل سوم: روش تحقيق                         103

مقدمه                                      104

روش تحقيق                                  105

جامعه آماري                                105

نمونه آماري                                106

ابزار جمع‌آوري اطلاعات                       107

اعتبار و روايي اندازه ها                                                                        113    روايي                                    113

اعتبار                                     114

روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها         116

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها           117

مقدمه                                      118

بخش توصيفي                                 118

بخش تحليلي                                 135

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري                  147

مقدمه                                      148

بحث و نتيجه گيري                           148

پيشنهادات كاربردي و اجرايي                 151

پيشنهادات پژوهشي                           153

محدوديتهاي تحقيق                           154

منابع و مآخذ                               155

منابع لاتين                                 162

ضمايم                                      166

پرسشنامه                                   167

چکیده انگلیسی                                                                                  172

فهرست جداول

 

عنوان                                      صفحه      

1-2 ويژگي هاي كارآفرينان                        49

2-2 ثروت سرانه كشورهاي جهان                     89

1-3 ضرايب پايايي (قابليت اعتماد)               115

1-4 وضعيت شغل و تحصيلات والدين نمونه            118

2-4 وضعيت سكونت                                119

3-4 متوسط درآمد خانواده                      120

4-4 شايستگي هاي كانوني – زندگي شخصي                                                   123                                                    5-4  شايستگي هاي كانوني – زندگي اجتماعي                                                                                                                               125

6-4 شايستگي هاي كانوني – زندگي شغلي          127

7-4 روحيه كارآفريني – خلاقيت                  128

8-4  روحيه كارآفريني – توفيق طلبي             129

9-4 روحيه كارآفريني – آينده نگري                                                            130

10-4 روحيه كارآفريني – ريسك پذيري                                                  132     

11-4 روحيه كارآفريني – عزت نفس                                                           133

12-4 روحيه كارآفريني – منبع كنترل دروني      134

13-4 همبستگي كارآفريني و مولفه هاي شايستگي هاي كانوني                              136

14-4‌ همبستگي جزئي كارآفريني و مولفه هاي شايستگي هاي كانوني    137

15-4 ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و زندگي شخصي 139

16-4 ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و زندگي اجتماعي   140

17-4 ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و زندگي شغلي 141

18-4 ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و شايستگي هاي كانوني   142

19-4 ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و شايستگي هاي كانوني   144

(دانشكده علوم انساني )                                                                                                 20-4 ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و شايستگي هاي كانوني   144

(دانشكده علوم پايه)

21-4  ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و شايستگي هاي كانوني  145

(دانشكده فني و مهندسي)

22-4 ضرايب مدل رگرسيوني كارآفريني و شايستگي هاي كانوني   145

(دانشكده هنر )

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                      صفحه       

1-2 فرآيند شكل گيري فرآيند كارآفريني       41

2-2 فرآيند شكل گيري رويداد كارآفرينانه     42

3-2 مدل ارائه شده براي تحقيق               102

1-4 وضعيت تحصيلات پدر و مادر                119

2-4 وضعيت سكونت                            120

3-4 متوسط درآمد خانواده                    121

4-4 دانشكده ها                             122

 

مقدمه

قافله پيشرفت و توسعه بر توسن زمان همچون تندري ره مي پيمايد. دستيابي به توسعه به       اصلي ترين دغدغه در بين دولتمردان و مردم بسياري از كشورهاي جهان تبديل شده است. تغيير و تحولات دهه هاي اخير به قدري عميق و گسترده و سريع اتفاق افتاده است كه تمامي ابعاد و شئونات زندگي فردي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري را به طور محسوس و نامحسوس، تحت تاثير قرار داده است. تا جايي كه نگاه به علم و تكنولوژي نيز تغيير كرده است و برنامه هاي توسعه و نظام هاي ملي نوآوري در كشورهاي جهان مطرح گرديده است، تا از طريق پرورش نيروي انساني ماهر و خلاق و نوآور به عنوان مهمترين منبع و سرمايه هر كشوري دستيابي به توسعه امكان پذير شود. اين امر خود سبب شده است  تا نگاه جامعه به آموزش عالي و كاركردهاي دانشگاه تغيير كند. زيرا كه  دانشگاه به عنوان قلب جامعه جديد نقش تعيين كننده اي در حيات جامعه مدرن دارد، و علاوه بر اين كه مركز توليد علم و فناوري است مركز تربيت و پرورش نيروي انساني متخصص و ماهر براي جامعه است. دانشگاه ها كاركردهاي متفاوتي دارد كه بخشي از اين كاركردها به وسيله كانون ها و انجمن هاي دانشجويي انجام مي شود. يكي از مهترين نهادها و انجمن هاي دانشجويي، انجمن هاي علمي – دانشجويي است كه مي توانند در بخش آموزش نقش مكمل را ايفا كنند.

انجمن هاي علمي – دانشجويي قابليت آن را دارند كه به يافته هاي جديد علمي توجه كرده و در نشر آنها موثر باشند، زيرا برنامه هاي آموزشي رسمي نمي توانند به سرعت تغيير كرده و يافته ها و دانش جديد را به مجموعه خود اضافه نمايند. از سوي ديگر، انجمن هاي علمي دانشجويي

 

مي توانند نقش مهمي در درك كامل تر و عميق تر و تعميق مباحث علمي ايفا نمايند و با تجلي استعدادها و بر انگيختن خلاقيت ها و شكوفايي علمي دانشجويان، بستر و زمينه اي مطلوب را فراهم آورند جهت آموزش معيارها و شايستگي ها و ويژگيهاي مختلفي كه دانش  آموختگان آموزش عالي در دنياي امروز براي ورود موفق به بازار كار داخلي و بين الملي و قدم گذاردن در مسير توسعه ملي و جهاني بايد از آن برخوردار باشند.

اين انجمن ها در صورت دريافت حمايت هاي لازم مي توانند بخش عمده اي از نياز كشور به نوآوري و كارآفريني و ايجاد فرصت هاي شغلي را بر طرف كرده و نقش مهمي در برنامه هاي توسعه كشور ايفا نمايند. زيرا كه سير تاريخي، دگرگوني ها و پيشرفت هاي اقتصادي و علمي و تكنولوژيكي كشورهاي پيشرو نشان مي دهد كه موفقيت اينان در سايه تلاش و كوشش كارآفرينان بوده است. اين كشورها با پي بردن به نقش و اهميت كارآفريني در رشد و توسعه اقتصادي، موجب نفوذ اين پديده به عرصه هاي علمي، فني و فرهنگي شده اند،  و پرورش و تربيت كارآفرينان و ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني را سرلوحه برنامه هاي توسعه اقتصادي خود قرار داده اند و همين امر موجب شده كه اين كشورها به موفقيت هاي قابل توجهي در حوزه هاي تكنولوژي و اقتصاد دست يابند.

در اين بين شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان به گونه اي است كه لزوم توجه به حل مشكلات و تنگناها در حال و آينده را طلب مي كند. تركيب جمعيتي جوان كشور، ضرورت ايجاد فرصت هاي شغلي و نيز روند مستمر كاهش نقش نفت در اقتصاد كشور سه عامل عمده اي است كه موجب مي شود سياستگذاران كلان كشور به منبع قابل اتكايي به جز نفت بينديشند و بدون شك آن منبع به جز كارآفريني و مولفه هاي آن، چيز ديگري نخواهد بود                           (كردنائيج و همكاران، 1383).

افراد كارآفرين داراي مولفه هاي كارآفريني افرادي توانمند، خلاق، مبتكر، فرصت جو،

 

ريسك پذير و اهل كار و عمل، داراي اعتماد به نفس و ميل به ترقي بالا مي باشند.در اين بين دانشگاهها از طريق  كاركردهاي انجمن هاي علمي دانشجويي در روند شناسايي افراد كارآفرين و ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني در بين دانش آموختگان آموزش عالي به عنوان نيروي انساني متخصص آماده جهت ورود به بازار كار نقش مهمي را ايفا مي كنند، تا  به اين طريق جامعه ما نيز بتواند با كاروان جهاني حركت كرده و به سلامت به ساحل توسعه و ترقي دست يابد.

 

دانلود پایان نامه:مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی ...

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر ...

ادامه مطلب
بازدید : 9 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:49 نویسنده : admin نظرات ()

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر ...

 

برسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان امور مالیاتی شهرستان خوی

 

استاد راهنما:

آقای دکتر داریوش غلامزاده

 

استاد مشاور:

آقای دکتر کاوه تیمورنژاد

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه.. 2

1-1)بيان مسأله.. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3) بیان اهداف تحقیق :.. 7

1-4- چهار چوب نظری تحقیق.. 7

1-5- مدل تحلیلی تحقیق.. 9

1-6- فرضیات تحقیق.. 9

1-7- جامعه آماری مورد مطالعه.. 10

1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گيري).. 10

1-9- قلمرو تحقیق.. 10

1-10- روش تحقیق ( اعم از میدانی ، پیمایش ، کتابخانه ای و …).. 10

1-11-ابزار گرد آوری داده ها ( پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه و…)   11

1-12- تعاريف عملياتي واژه ها.. 11

تعاریف مؤلفه های رفتارشهروندی سازمانی:.. 12

1 . نوع دوستي و فداکاري.. 12

2 . روحيه جوانمردی.. 12

3 . احترام و تکريم.. 13

4 . اطاعت و وجدان کاري.. 13

5 . مشارکت.. 13

فصل دوم.. 14

ادبیات تحقیق.. 14

بخش اول مبانی نظری تحقیق: سبک های رهبری.. 15

مقدمه.. 15

2-1-1- پیشینه رهبری و اهمیت آن:.. 16

2-1-2- تعاریف رهبری :.. 17

2-1-3- ابعاد رهبری :.. 18

2-1-3-1- بعد عقلایی یا شناختی رهبری.. 18

2-1-3-2- بعد عاطفی رهبری:.. 19

2 -1-3-3- بعد روحانی رهبری:.. 19

2-1-3-4- بعد رفتاری رهبری :.. 20

2-1-4- وظایف رهبری :.. 20

2-1-5- عوامل مؤثر در موقعیت رهبری :.. 20

2-1-6- تفاوت رهبری و مدیریت :.. 21

2-1-7- نظریه های رهبری :.. 23

2-1-7-1. نظریه های خصوصیات شخصی رهبری :.. 23

2-1-7-2. نظریه های رفتاری رهبری :.. 24

2-1-7-2-1. مطالعات دانشگاه میشیگان :.. 25

2-1-7-2-2. مطالعات رهبری ایالت اوهایو :.. 25

2-1-7-2-3. شبکه مدیریت :.. 26

2-1-7-2-4. نظریه سبک های رهبری لیکرت :.. 28

2-1-7-3. نظریه های اقتضایی :.. 30

2-1-7-3-1. نظریه اقتضایی فیدلر :.. 30

2-1-7-3-2. تئوری مسیر-هدف :.. 32

2-1-7-3-3. تئوری رهبری وضعیتی:.. 33

2-1-7-3-4- تئوری سه بعدی اثربخشی رهبری :.. 34

2-1-7-4. نظریه های نوین رهبری :.. 35

2-1-7-4-1- نظریه رهبری تحول آفرین :.. 36

2-1-7-4-2- نظریه رهبری فرهمند.. 37

2-1-7-4-3-نظریه اسنادی رهبری.. 38

بخش دوم مبانی نظری: رفتار شهروندی سازمانی.. 39

مقدمه.. 39

2-2-1- تاریخچه و تعاریف.. 39

2-2-2- انواع رفتار شهروندی سازمانی:.. 46

2-2-2-1- اطاعت سازمانی:.. 46

2-2-2-2-وفاداری سازمانی:.. 47

2-2-2-3-مشارکت سازمانی:.. 47

2-2-3-ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی:.. 48

2-2-4-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی :.. 49

2-2-5- عوامل تأثیر گذار بر بروز رفتار شهروندی سازمانی :.. 54

2-2-5-1-ویژگی های فردی کارکنان:.. 54

2-2-5-2-عوامل سازمانی:.. 55

2-2-5-3- عوامل شغلی:.. 56

2-2-5-4-رفتارهای رهبری:.. 57

2-2-6-اشکال رفتارهای کارکنان :.. 58

2-2-6-1- رفتارهای درون نقش:.. 58

2-2-6-2- رفتارهای برون نقش:.. 59

2-2-6-2-1-رفتارهای ضد شهروندی:.. 59

2-2-6-2-2- رفتار شهروندی و انصاف در زمینه های خدمات مشتری:.. 59

2-2-7- سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمـانی :.. 61

2-2-7-1- گزينش واستخدام :.. 61

2-2-7-2-آموزش و توسعه :.. 61

2-2-7-3-ارزیابی عملکرد و جبران خدمات :.. 62

2-2-7-4- سیستم های غیر رسمی :.. 62

2-3-بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 64

1-تحقیقات داخلی :.. 64

2-تحقیقات خارجی :.. 65

2-4-بخش چهارم : معرفی سازمان (سازمان امور مالیاتی شهرستان خوی)   68

2-4-1- تاریخچه مالیات و دارایی در ایران :.. 68

2-4-2- نقش مالیات در جامعه :.. 70

2-4-3- تاریخچه سازمان امور مالیاتی کشور :.. 70

2-4-4- مدیریت امور مالیاتی شهرستان خوی :.. 79

مقدمه.. 83

3-1- روش تحقيق.. 83

3-2- ابزار گرد آوري اطلاعات.. 84

3-3-اعتبار و پایایی  ابزار سنجش.. 85

3-3-1- روايي تحقيق (اعتبار) :.. 85

3-3-2- پايايي ابزار سنجش.. 86

3-4-  تجزیه  و تحلیل روشهاي آماري.. 87

3-5- قلمرو تحقيق.. 88

3-6- متغيرهاي تحقيق :.. 89

3-7- جامعه آماری.. 89

3 -8- روش نمونه گيري و تعیین حجم نمونه.. 89

تجزیه و تحلیل داده ها.. 90

4-1)آمار توصیفی.. 91

4-2- آمار استنباطی.. 97

74.. 99

مقدمه.. 110

5-1- نتايج.. 110

1- نتیجه گیری بر مبنای  آزمون فرض فرعی اول.. 110

2- نتیجه گیری بر مبنای آزمون فرض فرعی دوم.. 111

3- نتیجه گیری بر مبنای آزمون فرض فرعی سوم.. 111

4- نتیجه گیری بر مبنای آزمون فرض فرعی چهارم.. 111

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 111

5-2-پيشنهادات.. 112

5-2-1- پيشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق.. 112

5-2-2- سایر پیشنهادهای پژوهش.. 115

5-2-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی.. 115

محدودیت های تحقیق.. 116

ضمائم تحقیق.. 117

منابع و مأخذ فارسی :.. 144

منابع و مأخذ انگلیسی :.. 146

 

فهرست جداول

جدول2-1- مقایسه مدیریت و رهبری ،کاتر،1990.. 22

جدول2-2-مشخصه های فردی رهبری،افجه،1386.. 24

جدول2-3- اشکال رفتارهای کارکنان،فیلیپ و مک کینزی،1997، 147.. 60

جدول2-4- پیشینه تحقیقات گذشته.. 67

جدول 3-1- ابعاد پرسشنامه سبک رهبری.. 85

جدول3-3- مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه های تحقیق.. 86

4-1-1- جدول بررسی افراد گروه نمونه بر اساس جنس :.. 92

4-1-2جدول بررسی افراد گروه نمونه بر اساس تحصیلات :.. 93

4-1-3- جدول بررسی افراد گروه نمونه بر اساس رسته شغلی :.. 94

4-1-4- جدول بررسی افراد گروه نمونه بر اساس پست ثابت سازمانی :.. 95

4-1-5- جدول بررسی افراد گروه نمونه بر اساس پست سابقه خدمت :.. 96

جدول 4– 2-1 : جدول مقایسه ای سبک استبدادی-استثماری و رفتار شهروندی سازمانی.. 98

جدول4-2-2- جدول مقایسه ای بین سبک رهبری خیرخواهانه و رفتار شهروندی سازمانی.. 99

جدول 4–2-3 : جدول مقایسه ای بین  سبک مشاوره ای و رفتار شهروندی سازمانی   100

جدول 4–2-4 : جدول مقایسه ای بین  سبک مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی   101

4-2-5: جدول مقایسه ای بین سبک رهبری مدیران و رفتار شهروندی کارکنان   102

4-2-7-جدول ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی.. 103

جدول4-2-12- آزمون فریدمن.. 108

4-2-8- ضريب رگرسيون و مجذور رگرسيون.. 105

4-2-9- تجزيه تحليل واريانس.. 105

4-2-10- ضرايب استاندارد و غير استاندارد مقدار بتا.. 106

4-2-11- مولفه هايي كه وارد معادله نشدند… 107

فهرست نمودار ها

4-1-1:نمودار دایره ای افراد گروه نمونه بر اساس جنس:.. 92

4-1-2- نمودار دایره ای افراد گروه نمونه بر اساس تحصیلات:.. 93

4-1-3-  نمودار دایره ای افراد گروه نمونه بر اساس رسته شغلی:.. 94

4-1-4- نمودار دایره ای افراد گروه نمونه بر اساس پست ثابت سازمانی:   95

4-1-5- نمودار دایره ای افراد گروه نمونه بر اساس پست سابقه خدمت   97

4-2-6- آمار توصیفی برای فرضیه اصلی.. 102

4-2-1- نمودار پراکنش سبک های رهبری و رفتار شهروندی سازمانی.. 104

فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل اجرایی تحقیق.. 8

شکل 1-2- مدل تحلیلی تحقیق.. 9

شکل2-1- مطالعات اوهایو، گوردن،1987، 397.. 26

شکل 2-2. شبکه مدیریت بلیک و موتون ( منبع : بلیک و موتون ، 1964 ، 136)   27

شکل 2-3. دستاوردهای الگوی فیدلر (منبع:رابینز،1380، 228).. 31

شکل 2-4. اجزای  متشکله تئوری مسیر-هدف در رهبری (منبع: رابرت هاوس،1971، 321).. 33

شکل 2-5-شیوه های چهار گانه مدل رهبری وضعیتی ؛بلانچارد و زیگارمی،1985   34

شکل 2-6-الگوی سه بعدی رهبری، ردین ،1967، 17.. 35

شکل2-7 – ابعاد رفتار شهروندی سازمانی،  ارگان، 1988.. 53

شکل 2-8- عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی ،اسلامی،1387.. 58

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

مقدمه

در عصر حاضر تنها به مدد فعالیت اثربخش و کارآی مدیریت است که  مـأموریت و اهداف  سازمانی  تحقق می یابد . امروزه مدیریت باید در همه بخش ها در جستجوی تدابیر و راه حلهایی باشد که تحقق اهداف را به بهترین وجه ممکن سازد .یکی از راهکارهایی که این مهم را عملی می سازد تغییر سبک و نگرش مدیر و شاخص های رفتاری آن است که به کمک آن می توان با بهره جویی از نظرات کارکنان و با اتخاذ یک روش غیر دستوری و انگیزاننده، بازدهی را فزونی بخشید،به رضایت آنان افزود و سازمانی اثربخش و کار آمد به وجود آورد.

از آنجایی که مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد می تواند با اعمال سبکهای رهبری مناسب  باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان شود پس موفقیت سازمانها در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری مدیر است و ارائه خدمات اثربخش به جامعه تا حد زیادی به کار گروهی و رفتار کارکنان در سازمان و سبک رهبری مدیران این سازمان ها بستگی دارد.

موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهشها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبکهای رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوریها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. از اين رو يک مدير می تواند در موقعيت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزيند.

در حدود   20 سال پیش یعنی در سالهای    1992-1993روانشناسان صنعتی اراده گرایی و مشارکت داوطلبانه را در سازمانها مورد پژوهش و تفحص قرار دادند، و روانشناسان، زمینه را با محیط حیات سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی نامگذاری کردند.این گونه رفتار ها کاملاَ داوطلبانه و فردی هستند و این بدین معنی است که افراد برای اجرای این نوع رفتارها به طور رسمی پاداش دریافت نمی کنند،و نیز به علت عدم اجرای آنها مجازات و تنبیه نمی شوند.در واقع رفتار شهروندی افعال و اقدامات ایثارگرانه و تمایلات به از خود گذشتگی کارکنان را به منظورتأمین آسایش و رفاه دیگران تبیین می کند.بعلاوه محیطهای رقابتی کسب کار امروزی کارکنانی را می طلبد که شهروندان خوبی باشند،به شکلی که کارکنان تمایل به گسترش همیاری وکمک به همکاران،کارفرمایان و ارباب رجوع از  خود بروز دهند.(کیم و اسلات، 1990،1 )

امروزه علاوه بر  عوامل سنتی تولید، زمین و سرمایه ، ایجاد دانش جمعی به عنوان یک منبع کلیدی و یک وظیفه راهبردی برای موفقیت سازمانها تلقی می شود.تولید دانش منبعی است که در ذهن انسان نهفته است و خلق و نشر آن فعالیتی نا محسوس می باشد و با اجبار محقق نمی شود بلکه مستلزم همکاری داوطلبانه افراد و پذیرش مسئولیت های سازمانی ،تعهد و اعتماد متقابل و خرد جمعی افراد سازمانی می باشد و بدون آنها سازمان نمی تواند مدت زمان زیادی بقای مؤثر داشته باشد.

در این راستا ،سازمانها به منظور رقابت در صحنه پر چالش جهانی،ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل در تلاشند تا کارکنانی را بکار گیرند که فراتر از  وظایف و نقش رسمی و تعریف شده در شرح شغلشان عمل کنند. زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارها می توانند عواملی مؤثر بر یادگیری شغلی ، تعهد سازمانی و عزت نفس باشند و مشارکت کارکنان را در برنامه ها تحت تأثیر قرار دهند.

1-1)بيان مسأله

از آنجایی که نیروی انسانی مهمترین و ارزشمند ترین  عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است بنابر این اهداف و منافع افراد لزوماَبا یکدیگر انطباق نداشته و چگونگی اتخاذ سبک های رهبری از سوی مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی به منظور حصول اثربخش یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری  در حوزه رهبری است . در این راستا کارکنان هر  سازمان مهمترین جزء سازمان محسوب می شوند که بی توجهی به خواست و نظرات آنها غیر قابل اجتناب است. با عامل انسانی باید در نهایت عزت و احترام برخورد کرد زیرا سالها سرمایه گزاف صرف تربیت و پرورش انسانهای متخصص ، فهیم و متعهد شده تا پس از سالها برنامه ریزی به اوج بازدهی برسند. پس یک مدیر باید در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند(مصدق راد،1381)

 

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بين شايستگي هاي كانوني و روحيه ...

دانلود پایان نامه ارشد : استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

ادامه مطلب
بازدید : 6 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:49 نویسنده : admin نظرات ()

دانلود پایان نامه:مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی ...

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر رضا حسنی

 

 

استاد مشاور:

دکتر رضا هاشمی

 

دی ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

چکیده…………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

 • . مقدمه…….……………. ………………………………………………………………………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………..3
 • . بیان مسئله……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………….……………………………..4
 • . اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………5
  • . وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
 • . فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
 • . قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
  • . قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………..…..……………………..7

1-5-2. قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….7

 • . قلمرو مکانی……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..………………………………..7
 • . مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
 • . تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………….. ……………………………………………………………………….……………………………9

1-7-1. تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 9

1-7-1-1 . فرهنگ محلی…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………....………………….9

1-7-1-2 . ارزش ادراک شده………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………. 9

1-7-1-3 . رضایتمندي مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….9

1-7-2 . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………….……..……………………………………………… 10

1-7-2-1 . فرهنگ محلی………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………..10

1-7-2-2. ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………… …………………...……………….…….………………………… 10

1-7-2-3. رضایتمندي مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………..…..……………………….. 10

 

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

 

2-1. مقدمه……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1 . رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..13

2-2-2 . ارزش ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..14

2-2-2-1 . مدل ابعاد كليدي ارزش (شس)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-3 . فرهنگ محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….18

2-2-3-1. فرهنگ…………………….……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………20

2-2-3-1-1. ویژگی های فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 20

2-2-3-1-2 . اجزای فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………………… 20

2-2-3-1-3 . رویکردهای اتیک و امیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-3-2 . بازارهای محلی…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 23

2-2-3-2-1 . عناصر اصلی اجتماع محلی………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 24

2-2-4 . شهرستان صومعه سرا…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………….26

2-3 . پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………..27

2-3-1. پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..27

2-3-2 . پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………30

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….33

3-2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………33

3-3. جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………….33

3-4. روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………33

3-5. ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها……………………………………………………………….………………………………………………………………………34

3-6 . روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..35

3-6-1. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….35

3-6-2. پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………35

3-7. روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..36

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 . مقدمه.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………38

4-2 . تجزيه و تحليل آمار توصيفي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

4-2-1. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت……………………………………………………………………………………………………………………….39

4-2-2 . توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………………………………………..40

4-2-3. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مدرك تحصيلي……………………………………………………………………………………………….. 41

4-2-4. آمارهاي توصيفي متغير وابسته رضايتمندي مشتري………………………………………………………………………………………………………..42

4-2-5. آمارهاي توصيفي متغير مستقل فرهنگ محلي…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-2-6 آمارهاي توصيفي متغير مستقل ارزش درك شده…………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-3 . نتايج آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4-3-1. تحليل عاملي تائيدي متغير هاي مدل مفهومي…………………………………………………………………………………………………………………... 45

4-3-1-1. تحليل عاملي تائيدي متغير هاي فرهنگ محلي و ارزش درك شده در حالت استاندارد. 46

4-3-1-2. تحليل عاملي تائيدي متغير هاي فرهنگ محلي و ارزش درك شده در حالت معناداري. 47

4-3-1-3. بررسي مدل ساختاري (تحليل مسير )تحقيق در حالت استاندارد…………………………………………………………. 48

4-3-1-4 . بررسي مدل ساختاري (تحليل مسير )تحقيق در حالت معناداري ………………………………………………………..49

4-4. بررسي فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

5-2. نتايج و دستاوردهاي حاصل از تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………55

5-3. موانع تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

پيوست (الف) خروجي نرم افزار SPSS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

پيوست (ب) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 2-1. رابطه ارزش ادراك شده مشتري ورضايتمندي……………………………………………………………………………………………………………………….21

جدول 3-1. جامعه آماري و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

جدول 3-2. ارتباط سوالات با هر يك از متغيرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

جدول 3-3. ضرايب آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

جدول 4-1. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت ………………………………………………………………………………………………………. 39

جدول 4-1. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن……………………………………………………………………………………………………………………….40

جدول 4-1. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مدرك تحصيلي………………………………………………………………………………………41

جدول 4-4. آمارهاي توصيفي رضايتمندي مشتري ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

جدول 4-5. آمارهاي توصيفي فرهنگ محلي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول 4-6. آمارهاي توصيفي ارزش درك شده……………………………………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 4-7. ضرايب همبستگي پيرسون متغير فرهنگ محلي و ارزش درك شده………………………………………………. 50

جدول 4-8. ضرايب همبستگي پيرسون متغير ارزش درك شده و رضايتمندي……………………………………………………. 51

جدول 4-9. ضرايب همبستگي پيرسون متغير فرهنگ محلي و رضايتمندي…………………………………………………………….. 52

جدول 4-10.ضريب رگرسيون چند گانه ارزش درك شده و فرهنگ محلي با رضايتمندي مشتري 53

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

 

(4-1) متغير رضايتمندي مشتري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

(4-2)  متغير  فرهنگ محلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

(4-3) متغير ارزش درك شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                    صفحه

 

(1-1)مدل مفهومی متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………… 8

(4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت…………………………………………………………………… 39

(4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن…………………………………………………………………………. 40

(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مدرك تحصيلي …………………………………………………………41

(4-4) تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي مستقل در حالت استاندارد ……………………………………………….. 46

(4-5) تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي مستقل در حالت معناداري ………………………………………………….47

(4-6) تحليل مسير مدل مفهومي تحقيق در حالت استاندارد ……………………………………………………….. 48

(4-7) تحليل مسير مدل مفهومي تحقيق در حالت  معناداري  ………………………………………………………49

 

چکیده

 رشد و توسعه اقتصاد روستایی بعنوان یکی از اجزائ مهم اقتصادی در تمامی کشورما مورد توجه است. بالطبع یکی از راههای توسعه اقتصاد روستایی توجه به بازارهای روستایی و مشتریان آنها است که می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی ، افزایش در سرانه در آمد خانوارهای روستایی را نیز بهمراه داشته باشد . رسیدن به این مهم  مستلزم انجام پژوهش و تحقیقات مرتبط با بازارهای محلی بصورت علمی است .در این بین  تنوع و گوناگونی فرهنگی در میان مردم کشور  به لحاظ وجود اقلیمهای متفاوت ، نقش تاثیر گذاری را در این تحقیقات دارد لذا در این پژوهش که با عنوان مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان بازارهای محلی (مطالعه موردی:یکشنبه بازار صومعه سرا) است ، به بررسی فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتریان بازارهای محلی پرداخته شد ، که در این راستا تعداد 4 فرضیه نیز شکل گرفت . نتایج این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نوع داده ها توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نظر بوسیله پرسشنامه ی توزیع شده در بین مشتریان یکشنبه بازار صومعه سرا جمع آوری گردید.حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی (جدول مورگان) تعداد 381 نمونه محاسبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های  SPSS و LISREL  انجام گرفت ،بطوریکه نتایج آن با استخراج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت اثبات روابط بین متغیرها به  اثبات تمامی فرضیه ها بشرح ذیل، منتج گردید :1- فرهنگ محلی بر ارزش درک شده مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد 2- ارزش­ درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.3- فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.4- فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی:فرهنگ محلی ،ارزش درک شده،رضایتمندی مشتری، بازار محلی ، مشتریان یکشنبه بازار محلی صومعه سرا

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

سازمان‌ها براي پاسخ‌گويي به نيازهاي محيط ايجادشده‌اند. يكي ازمهم­ترين عوامل محيطي، مشتري است. اگرسازمان­ها بتوانند رضايت مشتريان راتامين، حفظ و يا افزايش دهند، به همان ميزان موفق خواهند بود. ازاين رو سازمان‌هاي پيشرو ومتعالي هميشه به دنبال كسب اطمينان از رضايت مشتريان هستند(وایک[1]،1996). درسال­هاي اخير امكان توليد انبوه زمينه افزايش عرضه نسبت به تقاضارا فراهم كرده است، براي توليدكنندگان چاره‌اي جز جلب رضايت مشتري باقي نمانده است. درهر گوشه ازجهان صنعتي امروز كه اقتصاد رقابتي، فضاي انحصاري را درهم مي‌شكند، نگرش مشتري مداري وكسب رضايت مشتري، قانون كسب و كارتلقي شده وعدم رضايت اين قانون سبب حذف از صحنه بازار است. بيل گيتس مدير شركت مايكروسافت مي‌گويد: ناراضي‌ترين مشتريان، مهمترين منبع عبرت ويادگيري براي سازمان‌ها هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مشتريان ناراضي درانتقال احساس خود به ديگران فعال‌تر و موفق‌تر عمل مي ‌كنند(شایگینگ[2]،2011). رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری ازسازمان‌ها ست ودرتحقیقات متعدد به رابطه رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان ، وفاداری، تکرار خرید و افزایش سودآوری سازمان‌ها اشاره شده است (فرناندز گنزالس و پرادو[3]، 2007). در روندهای کسب وکار جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان‌ها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می‌دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان‌، در گرو جلب رضایت مشتریان است(مهرداد علپور و همکاران[4]،2011).


 

1-2 .بيان مسأله پژوهش

دراقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت­ها را رقم می­زنند. شرکت­ها دیگر به انتظارات مشتریانشان بی تفاوت نیستندو تقریبا همه فعالیت­های خودرا متوجه رضایتمندی مشتری می­کنند چراکه تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. رضایت مشتری یکی از پایه­ای ترین مفاهیم ارزیابی است که درخیلی از کسب وکارها دنبال می­شود. توسعه رویکردی که در آن مشتری به عنوان یک دارایی ضروری شرکت به حساب آورده شود، نمایانگر وقوع انقلابی در بازاریابی است. چنین رویکردی منجر به برخورد متفاوت با طبقه‌های گوناگون مشتریان از نظر سطح سودآوری بلند مدت آن­ها برای شرکت خواهد شد. این رویکرد تنها مختصّ بازاریابی انبوه نیست بلکه بازاریابی شخصی را که از ویژگی‌های بازاریابی رابطه‌مند است نیزدر بر می­گیرد. امروزه، مشتریان در ادبیّات علمی بعنوان یک دارایی برای شرکت محسوب می‌شوند. رضایت مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی موسسه است. مشتریان دائمی در برابر مواجهه با این اشتباهات اغماض بیشتری دارند، زیرا بدلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک سازمان را به راحتی نادیده می­گیرند و با بروز  هر گونه اشتباهات غیر عمدی به سمت رقبا نمی­روند. بنابراین عجیب نیست جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان­ها و موسسات شده­است، چون این امر ارتباط مستقیمی با حفظ مشتری، سهم بازار و منافع سازمان دارد . تحقیقات نشان می­دهد ارزش مادام العمر یک مشتری، میزان متوسط خرید مشتری  ضرب در مدت زمانی است که تجارت می­تواند مشتری را حفظ کند(نوربخش و همکاران،1391). بر اساس تحقیقات انجام شده رضایت مشتری بر حفظ مشتریان و در نتیجه بر سودآوری و موفقیت شرکت در عرصه رقابت تاثیر گذار است. بنابر اظهار استونر و ادوارد در کتاب مدیریت، هزینه جذب یک مشتری جدید پنج برابر هزینه نگهداری یک مشتری قدیمی است و دیگر این­که اگر از همان آغاز به نیازهای مشتریان توجه نشود به کارگیری ابزار بهبود کیفیت منجر به تولید محصولات و خدماتی خواهد شد که کسی آن­ها را نمیخرد(استونر و ادوارد،2003). بيان مسئله يا وجود مشكل در اين پژوهش با پيمايش در بازارمحلي بسيار نمايانگر است .بطوريكه فاصله و شكاف معناداري بين ميزان سطح رضايتمندي افراد بومي و محلي با ساير مشتريان (غير بومي) از كاركردهاي اين بازارها به چشم مي خورد كه توجه پژوهشگر رابه امكان وجود يك عامل (متغير)جداي از متغيرهاي شناخته شده در رضايتمندي مشتريان بسوی خود منعطف می کند.با بررسي و اخذ نظر از كارشناسان متخصص و تحقيق در ميان ساير تحقيقات مشابه، وجود متغير فرهنگ محلي مورد آزمون قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر بدنبال عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازارهای محلی است و می­کوشد متغيرهای ایجاد کننده رضایتمندی را شناسایی و معرفی کند.

 

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره ...

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بين شايستگي هاي كانوني و روحيه ...

ادامه مطلب
بازدید : 6 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:49 نویسنده : admin نظرات ()

دانلود پایان نامه ارشد : استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 

 • میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت
 • میزان دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت
 • موانع محیطی.

کلمات کلیدی:

سیستم اطلاعات مدیریت، موانع فرهنگی، موانع محیطی، موانع مدیریتی، موانع ساختاری، موانع مدیریت تغییر، موانع آموزشی، موانع فردی، موانع فنی، موانع اقتصادی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1-مقدمه  
2-1- بیان مسأله  
3-1- ضرورت واهمیت انجام تحقیق  
4-1- اهداف تحقیق  
5-1- قلمرو تحقیق  
6-1- تعریف عملیاتی واژگان واصطلاحات کلیدی  
1-6-1- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  
1-1-6-1- تعریف نظری  
2-1-6-1- تعریف عملیاتی  
2-6-1- مدیران وکارشناسان مسئول  
3-6-1- میزان به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت  
4-6-1- توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت  
5-6-1- موانع مدیریتی  
6-6-1- موانع محیطی  
7-6-1- موانع فنی  
8-6-1- موانع آموزشی  
9-6-1- موانع اقتصادی  
10-6-1- موانع ساختاری  
11-6-1- موانع فردی  
12-6-1- موانع فرهنگی  
13-6-1- موانع مدیریت تغییر  
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  
1-2- مقدمه  
2-2- تعاریف و مفاهیم  
1-2-2- داده  
2-2-2- اطلاعات  
3-2-2- پایگاه داده ها  
4-2-2- سازمان  
5-2-2- نظام  
6-2-2- نظام اطلاعات  
1-6-2-2- مولفه های نظام اطلاعات  
3-2- علل بر پا نمودن نظام های اطلاعات در سازمان ها  
4-2- طبقه بندی نظام های اطلاعات  
5-2- نظام اطلاعات مدیریت  
6-2- تعاریف و مفاهیم نظام اطلاعات مدیریت  
7-2- ویژگی های نظام اطلاعات مدیریت  
8-2- چرا مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت نیاز دارند؟  
9-2- تعریف سیستم های اطلاعاتی  
10-2- انواع سیستم های اطلاعاتی  
1-10-2- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  
2-10-2- سیستم های اطلاعات پردازش عملیات (TPS)  
3-10-2- سیستم های اطلاعات تصمیم یار (DSS)  
4-10-2- سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی (ارشد) (EIS)  
5-10-2- سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی گروه کاری (WGSS)  
6-10-2- سیستم های اطلاعاتی خبره (ES)  
11-2- مشکلات ایجاد سیستم های اطلاعات مدیریت  
12-2- فناوری اطلاعات  
13-2- ضرورت آشنایی کارکنان دستگاه های دولتی با فناوری اطلاعات  
14-2- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها  
1-15-2- عوامل موفقیت  
2-15-2- عوامل شکست  
16-2- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور  
17-2- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور  
18-2- مدل مفهومی تحقیق  
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
1-3- مقدمه  
2-3- روش تحقیق  
3-3- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری  
4-3- متغیرهای تحقیق  
1-4-3- متغیر وابسته  
2-4-3- متغیر مستقل  
5-3- روش جمع آوری اطلاعات  
1-5-3- روایی پرسشنامه  
2-5-3- پایائی پرسشنامه  
6-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات  
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها  
1-4- مقدمه  
2-4- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی  
1-2-4- جنسیت  
2-2-4- سن  
3-2-4- سطح تحصیلات  
4-2-4- سابقه کار  
5-2-4- سابقه کار در پست مدیریت میانی  
6-2-4- سابقه کار در پست مدیریت عالی  
7-2-4- گذراندن دوره های آموزشی  
3-4- بررسی شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق  
1-3-4- بررسی شاخص های موانع مدیریتی  
2-3-4- بررسی شاخص های موانع محیطی  
3-3-4- بررسی شاخص های موانع فنی وتکنولوژی  
4-3-4- بررسی شاخص های موانع آموزشی  
5-3-4- بررسی شاخص های موانع اقتصادی  
6-3-4- بررسی شاخص های موانع ساختاری  
7-3-4- بررسی شاخص های موانع فردی  
9-3-4- بررسی شاخص های موانع مدیریت تغییر  
10-3-4- اولویت بندی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بر حسب میزان اهمیت  
4-4- نتایج آزمون t برای مولفه های تحقیق  
6-4- آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرها  
7-4- آزمون تحلیل رگرسیون برای متغیر وابسته میزان کاربرد MIS  
1-7-4- آزمون صحت مدل برازش شده:  
1-1-7-4- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها  
2-1-7-4- آزمون استقلال باقیمانده ها  
3-1-7-4- آزمون هم خطی  
9-4- مدل نهایی پژوهش  
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش  
1-5- مقدمه  
2-5- خلاصه تحقیق  
3-5- یافته های تحقیق  
4-5- بحث و نتیجه گیری  
5-5- پیشنهادات  
1-5-5- پیشنهادات کاربردی  
2-5-5- پیشنهادات به محققین آتی  
3-5-5- محدودیت های تحقیق  
منابع  
پیوست ها  

فهرست جداول

جدول (1-1). اطلاعات بخشی از تحقیق های انجام گرفته قبلی در زمینه موضوع تحقیق  
جدول (1-2).موانع و عوامل موثر بر استقرار سیستم اطلاعات مدیریت، استخراج شده از تحقیقات انجام گرفته پیشین  
جدول (1-3). متغیرهای مستقل تحقیق  
جدول (2-3). موانع و عوامل انتخاب شده موثر بر استقرار سیستم اطلاعات مدیریت، جهت بررسی از طریق پرسشنامه  
جدول (3-3). مولفه های موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت  
جدول (1-4). توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت  
جدول (2-4). توزیع فراوانی بر حسب گروه های سنی  
جدول (3-4). توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات  
جدول (4-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار  
جدول (5-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار در پست مدیریت میانی  
جدول (6-4). توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار در پست مدیریت عالی  
جدول (7-4) توزیع فراوانی مربوط به گذراندن دوره آموزشی  
جدول (8-4). مقدار ویژه، درصد واریانس ودرصد واریانس تراکمی عوامل شناسایی شده پس از چرخشVarimax  
جدول(9-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع مدیریتی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (10-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع محیطی استقرار MIS» درادارات دولتی استان ایلام  
جدول (11-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع فنی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (12-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع آموزشی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (13-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع اقتصادی استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول(14-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع ساختاری استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (15-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه«موانع فردی استقرارMIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (16-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه «موانع فرهنگی استقرارMIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (17-4). توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در زمینه«موانع مدیریت تغییر استقرار MIS» در ادارات دولتی استان ایلام  
جدول (18-4). رتبه بندی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارت دولتی استان ایلام بر اساس میزان اهمیت  
جدول (19-4). نتایج آزمون t برای مولفه های تحقیق  
جدول (20-4). نتایج آزمون t و آزمون لون برای مقایسه میزان اهمیت موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بر اساس جنسیت  
جدول(21-4). نتایج آزمون همبستگی بین موانع استقرارMIS و مولفه های آن با میزان کاربرد MIS (ضریب همبستگی اسپیرمن).  
جدول (22-4). ضریب همبستگی بین مولفه های متغیر وابسته «میزان کاربردMIS» و متغیرهای مستقل «میزان توانایی در استفاده از MIS»، «میزان دسترسی به MIS»، «عوامل محیطی» بر اساس تحلیل رگرسیون  
جدول (23-4). نتایج آنالیز واریانس پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط کارکنان ادارات دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه  
جدول (24-4). ضرایب رگرسیونی پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط کارکنان ادارات دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه  
جدول (25-4). نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف  

 

 

فهرست شکل ها

شکل (2-1): مولفه ها و ویژگی های اساسی یک نظام  
شکل(2-2): مولفه های یک نظام اطلاعات  
شکل (3-2): طبقه بندی نظام های اطلاعات  
شکل (4-2): حوزه های مسائل سیستم های اطلاعاتی  
شکل (5-2): فناوری اطلاعات  
شکل (6-2): مدل عوامل موفقیت سیستم های اطلاعات دلون و مک لین  
شکل (7-2): مدل مفهومی پژوهش  
شکل (1-4): مدل نهایی تحقیق  

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 • مقدمه

امروزه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت است و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی است. جنگ میان کشورهای غنی و فقیر، در واقع جنگ اطلاعاتی است و کشورهای سلطه گر که خواستار استمرار بهره جویی خود از منابع و ثروت کشورهای عقب مانده هستند، علاقه ای به ایجاد زیربناهای اطلاعاتی در این کشورها ندارند.

اطلاعات مدیریت تنها ابزاری است که مدیران را در اتخاذ تصمیم یاری می کند. مدیران با دریافت اطلاعات و پردازش آن به شناختی دست می یابند که بر اساس آن گزینه های ممکن در حل مسائل را تشخیص داده و مناسبترین آنها را انتخاب می کنند. هنگامی که مدیر به سازماندهی می پردازد، برنامه ریزی می کند و یا به استخدام نیروی انسانی اقدام می نماید.

علم اطلاعات مدیریت، با تحولات قرن حاضر تولد و نضج یافته است و متأسفانه، مدیریت در کشورهای در حال توسعه جز سایه و شمالی کمرنگ و برداشتی ناقص، بهره ای از علم اطلاعات مدیریت نگرفته است، که ثمره آن ناهنجاری در توسعه اقتصادی وناهماهنگی در فعالیتهای آنها است (بهشتیان، 1384، ص 12).

ورود از عصر صنعت بع عصر اطلاعات ودانش، تمامی جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. سازمان ها به عنوان نهادهایی که از دستاوردهای عصر صنعت بوده اند، با تحولات اخیر و ورود به عصر دانش دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است. سیستم های اطلاعاتی مدیریت به عنوان یک پدیده جدید و به عنوان یک عامل پیش برنده در انطباق سازمان ها با تحولات امروزین شناخته شده است(جیمز. ا.ابراین، 1389 ص 3).

امروزه گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطلاعات، حوزه های مختلف زندگی بشر را دگرگون ساخته است. یکی از مهمترین حوزه هایی که با ورود این فناوری ها دچار تحولات بنیادین گردیده، حوزه آموزش و مدیریت می باشد.

به طوری که مدیران قرن بیست و یک در محیطی همواره در حال تغییر و دگرگونی بسر می برند که بدون داشتن مهارت های شناختی، علمی و نگرشی، حضور در عرصه رقابت واثر گذاری در این محیط میسر نیست و همین امر برنامه ریزی برای آموزش چنین مهارت هایی را ضروری می نماید(شریفی، 1388 ص11).

در جهان امروز، اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمند است. در واقع وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندیهای تخصصی موجب شده است تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی پیدا کنند. نظریاتی از قبیل دهکده جهانی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره دلالت بر رشد محیطی جدید دارد که در آن فناوری اطلاعات و آموزش در اطراف ما هستند و دسترسی به اطلاعات خاص باعث می شود تا افراد در حل مشکلاتشان از آن استفاده نمایند (بدرقه، 1389 ص 3).

در این شرایط اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، انرژی و ماشین آلات، به عنوان یکی از عوامل تولید، نقش مهمی را ایفا می کند و این نقش روز به روز و با گذشت زمان با اهمیت تر می شود.

بنابراین همان گونه که استفاده بهینه از سایر منابع نیاز به مدیریت دارند، اطلاعات نیز از این امر مستثنی نبوده و استفاده مناسب از آن بعنوان یک منبع حیاتی نیاز به مدیریتی صحیح و ضابطه مند دارد.

سیستم اطلاعات مدیریت، علمی است که برای همین منظور، یعنی مدیریت اطلاعات بکار برده می شود. بدون شک با توسعه سازمانها و گسترش وظایف و مسولیت های مدیریت، تصمیمات مدیر همواره باید بر پایه بررسی های فنی و آماری و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی و شناخته شده استوار باشد.

بنابراین بدیهی است که اتخاذ هر نوع تصمیم صحیح مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع می باشد. بههمین جهت نیاز به یک سیستم اطلاعاتی مناسب در سازمان ها ضرورتی انکار ناپذیر است.

متأسفانه اطلاعات واهمیت آن در کشورهای جهان سوم جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده وبه همین جهت زیر بناهای اطلاعاتی، در این کشورها به طور مطلوب و کارآم شکل نیافته اند.

روشهای سنتی و قدیمی اطلاعات مدیریت پاسخگوی شرایط پیچیده و بهسرعت در حال تغییر عصر حاضر نیست و نمی توان در برخورد با مشکلات و چالش های مهم و تصمیم گیری صرفاً به ذهنیت ها و یا گزارشات محدود و گفته های دست اندرکاران اتکا نمود. بلکه اداره امور به شیوه ای موثر وکارآمد مستلزم جمع آوری، طبقه بندی و پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کردهوهمین تحلیل آنها را سخت تر می کند.

با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و رشد آگاهی و توانایی آحاد جامعه و افزایش سطح توقع آنها ادارات دولتی نیز بایستی درصدد استفاده صحیح از این فناوریها وا فزایش سرعت و کیفیت خدمات خود باشند. استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و برنامه ریزی دقیق در راستای افزایش کارایی و بهره وری در ادارات دولتی می تواند کمک شایان توجهی به مدیران و سیاست گذاران ارگانهای دولتی بنماید. بدین ترتیب همزمان با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات در جهان، در برنامه ریزی های ملی نیز توجه بیشتر به این فن آوری ضرورت دارد.

 

2-1-بیان مسأله

مدیریت امروز در مواجهه باافزایش پیچیدگی تصمیم گیری ها دریافته است که سیستم های دستی گسترده و غیر متمرکز واغلب غیر مرتبط موجود، با توجه به اهمیت فوق العاده زیادی که اطلاعات دارد، قادر به تأمین اطلاعات مورد نیاز وارائه آنها در زمان مناسب نیستند واغلب مدیران سازمان ها با انبوهی از داده ها و یا طوماری از سوابق اطلاعاتی روبرو هستند که برای آنها در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل و هدایت صحیح و مطلوب، تأثیر چندانی ندارند.

مجموعه این عوامل وابسته به هم، موجب می شوند که سازمانها همواره از بحران اطلاعاتی بوجود آمده در عذاب باشند و این در حالی است که خود نیز متوجه این فقدان و مشکل نیستند. رفع تناقض مذکور و فراهم کردن مقدمات دسترسی مدیریت به یک مجموعه اطلاعاتی بوجود آمده در عذاب باشند و این در حالی است که خود نیز متوجه این فقدان و مشکل نیستند.

رفع تناقض مذکور و فراهم کردن مقدمات دسترسی مدیریت به یک مجموعه اطلاعاتی منظم، کامل، صحیح وقابل انعطاف در گروه تهیه مجموعه ای جامع، کامل و به هم پیوسته از سیستم ها و ساز و کارهایی است که به آن سیستم اطلاعات مدیریت گفته می شود.

سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان و مدیران ارائه داده وامکان تصمیم گیری صحیح ودقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد.

هدف نهایی از ایجاد این سیستم گردآوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تخلیص کردن، ذخیره کردن وسرانجام انتقال تمامی اطلاعات گذشته و حال سازمان ها و پدیده های مرتبط با آنها، در یک بانک اطلاعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آنها است.

سیستم های اطلاعاتی موجبات افزایش آگاهی های مدیران و کارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته، با طرح مفاهیم جدید نه تنها حیطه دانش آنها را در مورد اینکه قادر به انجام چه کارهایی و اتخاذ چه تصمیم هایی خواهند بود، وسعت می بخشند بلکه آنان را در هر چه بهتر انجام دادن مسئولیت ها و فعالیت هایشان یاری می نماید.

بهره گیری از امکانات ناشی از توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمان ها باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته، این گونه سیستم ها در بیشتر رشته ها و زمینه ها بکار گرفته شوند.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به پیامدهای به کارگیری سیستم های نوین رایانه ای آگاه شده و برای تبدیل روش های سنتی خود به سیستم های پیشرفته نوین، تمایل بیشتری پیدا نموده اند(مدیسون ودارنتون، 1996).

کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده ودر این راستا در سالهای اخیر سرمایه گذاری های زیادی در زمینه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات دولتی انجام گردیده است.

ورود سیستم های اطلاعاتی به سازمانهای کشور ایران به ویژه سازمانهای دولتی ،همواره موفقیت آمیز و بدون دردسر نبوده است.

در بسیاری از موارد سیستم های ایجاد شده نتوانسته اند انتظارات بجا و نابجای متقاضیان(به خصوص مدیران) را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هر حال باعث شده نه تنها مشکلات قبلی حل نشود، بلکه سیستم و سازمان دچار اختلال گردیده و علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد از کیفیت و بازدهی آنها نیز کاسته شود.

اگر چه این مشکل در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، ولیکن در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران که دانش و فناوری اطلاعات سابقه طولانی نداشته و سیاستها و استانداردهای رسمی نیز یا وجود ندارد ویا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکل گیری می باشد، حادتر به نظر می رسد(قاضی زاده فرد، 1388).

اهمیت روز افزون فناوری اطلاعات وفرصتهایی که برای بخش دولتی فراهم می کند باعث شده اند که بسیاری از کشورها از جمله ایران هزینه های فراوانی را به کاربرد آن در سازمانهای دولتی خود اختصاص دهند. پر واضح است که صرف هر گونه هزینه ای در این زمینه هنگامی کارا و اثر بخش خواهد بود که به عوامل پیش برنده و بازدارنده کاربرد این فناوری توجه شود.

این موضوع در بخش دولتی اهمیت بیشتری دارد چرا که در این بخش، فعالیتها بسیار گسترده و متنوع هستند و تخصیص اعتبارات نیز به صورت متمرکز صورت می گیرد.

بنابراین آگاهی از وضعیت سازمانهای دولتی ازاین دیدگاه و چگونگی این عوامل در آنها به بهبود فرایند و نتایج تخصیص اعتبارات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات کمک می کند(علیدوستی، 1384 ص2).

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود سازمان ها و ادارات دولتی نه تنها تصویر درست و کاملی از آینده نداشته باشند، بلکه حتی نتوانند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسند.

در نتیجه نه می توانند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیتهای مناسبی را برای این سازمان ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد.

از این رو می توان یکی از عمده ترین دلایل عدم کارایی و عدم موفقیت سیستم اداری ایران را تصمیم گیری ضعیف یا غلط و بی موقع مدیریت به علت عدم وجود اطلاعات کافی و مناسب دانست واین موضوع می تواند به دلیل اهمیت کافی قائل نشدن برای اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام و کامل باشد.

با وجود سرمایه گذاری های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می دهد ناکامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی کارایی و اثر بخشی مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده است (ادوارد، 2002).

لذا بررسی دلایل ناکامی سیستم اطلاعات مدیریت به منظور شناسایی موانع واتخاذ تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت رفع موانع و باکم کردن اثر آنها ضروری است.

از طرفی مطالعات نشان می دهد ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات، اقتضایی است به عبارت دیگر این ناکامی تابعی از شرایط کاربرد فناوری اطلاعات به شمار می رود. (Dehning and Richardson 2002) .

بدین معنی که موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت می توانند در حیطها و زمینه های گوناگون، متفاوت باشند.

به همین دلیل، این پژوهش به دنبال یافتن و تبیین چنین موانعی در محیط، اداره های کل و سازمانهای دولتی استان ایلام و طراحی و تبیین مدلی برای آنهاست. علاوه بر شناخت موانع به خودی خود، موضوع پژوهش شامل بررسی اهمیت این عوامل در این سازمانها نیز می شود.

مطالعه جدول (1-1) نشان می دهد که تحقیقات پیشین انجام گرفته درایران در زمینه بررسی موانع پیش روی استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در قلمرو مکانی یک سازمان یا یک وزارتخانه خاص بوده، و یا در برخی موارد که بررسی کلیه ادارات دولتی مدنظر قرار گرفته است تمرکز تحقیق بر یک مانع خاص بوده و سایر موانع مورد بررسی قرار نگرفته اند.

در حالیکه تحقیق حاضر در نظر دارد در کلیه سازمان ها و ادارات دولتیاستان ایلام همه موانع استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت را شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی نماید.

 

 

جدول (1-1). اطلاعات بخشی از تحقیق های انجام گرفته قبلی در زمینه موضوع تحقیق

 

ردیف عنوان تحقیق نام محقق
1 مطالعه و بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد سازندگی. خدمتی(1371)
2 طراحی و تبیین الگوی بررسی و تحلیل موانع انسانی در  استقرار و به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت(با تمرکز بر سازمان های دولتی ایران) قاضی زاده فرد (1375)
3 شناسایی موانع مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در حوزه ستادی وزارت کشاورزی استاد محمدی(1379)
4 استلزامات و چالش های به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران بدرقه (1389)

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر ...

دانلود پایان نامه : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در ...

ادامه مطلب
بازدید : 6 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:48 نویسنده : admin نظرات ()

دانلود پایان نامه : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در ...

دانلود پایان نامه : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در ...

( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)

 

 

 

استاد راهنما:

خانم دكتر فتانه عليزاده مشكاني

 

استاد مشاور :

جناب آقاي دكتر بابك جمشيدي نويد

  

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست  
عنوان……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… صفحه
چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : كليات تحقيق  
1-1) مقدمه ………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2) بیان ساله………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3) اهميت و ضرورت انجام حقيق…………………………………………………….…………………………………………………… 6
1-4) اهداف تحقيق …………………………………….……………………………………………………………………………………….. 7
1-4-1) هدف کلی…………………………………………………..……………………………………………………………………… 7
1-4-2) اهداف جزئي………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) فرضيه‏هاي تحقیق……………….…………….…………………………………………………………………………………………… 8
1-6) قلمرو حقيق…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6-1)قلمرو وضوعي……..……………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-6-2) قلمرو مکاني ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
     1-6-3) قلمرو زماني حقيق………………………………..……..………………..………………………………………………………. 10
      1-7)تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و ملیاتی)………………………………………….. 10
1-7-1) تعاريف مفهومي ………………….……………………………………………………………………………………………. 10
1-7-2) تعاريف عملياتي…………….…….………………………..……………………………………………………………………… 11
فصل دوم: ادبيات و پیشینه تحقيق  
2-1) مقدمه……………………….…………………..……………………………………………………………………………………………….. 15
2-2) مباني نظري……………………..…………………..…….………………………………………………………………………………….. 17
2-2-1)تعاریف تغییر وتحول……………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2-2)ابعاد و مختصات تغییر…………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-3)عوامل مؤثر در ایجاد تغییر……………………………………………………………………………………………………….. 19
2-2-4)مراحل اصلی فرایند تحول……………………………………………………………………………………………………….. 19
2-2-4-1شناخت…………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-2-4-2)آغاز فرایندتحول……………………………………………………………………………………………………….. 20
2-2-4-3)تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-2-4-4)بررسی وضعیت وجود……………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-4-5)تعیین وضعیت آتی ازمان…………………………………………………………………………………………… 21
2-2-4-6)آماده­سازی و برنامه­ریزی جهت اجرا…………………………………………………………………………….. 22
2-2-4-7)اجرای تغییر………………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-4-8)بازنگری و تحکیم (تثبیت)……………………………………………………………………………………….. 23
2-2-5)راهبردهای تغییر در ازمان…………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-2-5-1)راهبرد تغییر فناوری…………………………………………………………………………………………………………… 23
2-2-5-2)راهبرد تغییر ساختار…………………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-5-3)راهبرد تغییر وظیفه…………………………………………………………………………………………………………… 23
2-2-5-4)راهبرد تغییر افراد……………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-6)شیوه های اعمال تغییرات……………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-6-1)شیوه مشارکتی اجرای تغییر………………………………………………………………………………………………. 24
2-2-6-2)شیوه اجباری اجرای تغییر…………………………………………………………………………………………………. 24
2-2-7)ضرورت تحول صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………………………… 25
2-2-8)مدیریت تغییر و تحول…………………………………………………………………………………………………………………… 26
2-2-9)آمادگی پذیرش تحوّل سازمانی……………………………………………………………………………………………………… 27
2-2-10)مدیران و تغییر………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-2-11)ویژگی­های سازمان­های نوآور……………………………………………………………………………………………………. 30
2-2-12)مفهوم­سازی ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………….

 

2-2-12-1)اهمیت ساختار سازمانی مناسب……………………………………………………………………………………………….

2-2-12-2)ویژگی­هایساختاری…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-12-3)بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی……………………………………………………………………………

32

 

34

35

37

2-2-12-4) الزاماتمحیطیساختارسازمانی……………………………………………………………………………………………..

 

2-2-13)تغییرات استراتژیک در صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………………

40

 

40

2-2-13-1)استراتژی های مدیریت تغییر تحول آفرین……………………………………………………………………………… 41
2-2-14) برنامه ریزی نیروی انسانی در سیستم بانکی…………………………………………………………………………………… 42
22-14-1)تعریف برنامه ریزی نیروی فرآیند نیروی انسانی……………………………………………………………………………. 43
2-2-14-1-1)مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی……………………………………………………………………… 46
2-2-14-1-2)پيوند استراتژي منابع انساني با استراتژي هاي كلي و كلان سازمان …………………………………………… 47
2-2-15)استراتژی های تحول سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 48
2-2-15-1)سطوح تغییر در نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………….. 49
2-16)سیر تحولات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-17)چالش های تحول الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………… 51
2-2-18)مزیت های بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 52
2-2-19)مدیریت ارتباط بامشتری در نظام مؤسسات مالی و خدماتی…………………………………………………………… 52
2-2-20)محرک های راهبردی توسعه بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………….. 54
2-2-21)چالش های توسعه بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………….. 55
2-3) پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-3-1) تحقيقات داخلي……………………………………………………………………………………….. 56
2-3-2) تحقيقات خارجي…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: روش شناسي تحقيق  
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-2) روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-4) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….. 62
3-5) ابزار گردآوري داده‌هاو اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 63
3-5-1)تشريح پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-6)روش تجزيه ­و تحليل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-7)روایی و پایایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………… 65
3-8)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داه ا………………………………………………………………………………………………….. 66
3-8-1)مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………. 67
3-8-2)معیارهای برازش………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-8-2-1) NFI…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-8-2-2) RFI………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3-8-2-3) IFI………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-8-2-4)CFI……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-8-2-5) RMR………………………………………………………………………………………………………………………………..

38-2-6) GFI…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-8-2-7)AGFI ……………………………………………………………………………………………………………………………..

68

 

68

68

68

69

69

3-8-2-8)RMSEA………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
 

 

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها

 
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
4-1) بخش اول : آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………… 72
4-2-1)ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………… 72
4-2-1-1)جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
4-2-1-2)سن………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
4-2-1-3)تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 73
4-2-1-4)نوع استخدام …………………………………………………………………………………………………………………………. 74
4-2-1-5)سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………. 75
4-3)آزمون نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 76
4-4)استانداردسازی ابزار اندازه‌گيري مفاهيم تحقيق……………………………………………………………………………………. 76
4-5)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بعد مشتری………………………………………………………………………………………………. 77
4-5-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد مشتری……………………………………………………………………………………………. 80
4-6)تحلیل عاملی اکتشافی بعد تکنولوژی …………………………………………………………………………………………………. 82
4-6-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد تکنولوژی ……………………………………………………………………………………….. 83
4-7)تحلیل عاملی اکتشافی بعد ساختار سازمانی …………………………………………………………………………………………. 84
4-7-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………….. 87
4-8)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………… 88
4-8-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نیروی انسانی …………………………………………………………………………………… 90
4-9)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط داخلی ……………………………………………………………………………………………… 91
4-9-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط داخلی……………………………………………………………………………………. 93
4-10)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط میانی …………………………………………………………………………………………….. 94
4-10-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط میانی …………………………………………………………………………………… 95
4-11)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط خارجی …………………………………………………………………………………………. 96
4-11-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط خارجی………………………………………………………………………………… 99
4-12)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول……………………………………………………………………. 100
4-12-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول………………………………………………………….. 102
4-13)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تمایل به استفاده ……………………………………………………………………………………. 102
4-13-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر تمایل به استفاده ………………………………………………………………………………….. 104
4-14)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازنگری در قوانین و مقررات…………………………………………………………………. 105
4-14-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بازنگری در قوانین ومقررات………………………………………………………………….. 107
4-15)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر آموزش همگانی……………………………………………………………………………………… 108
4-15-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر آموزش همگانی ………………………………………………………………………………. 110
4-16)مدل ساختاری تحقیق (بررسی مدل اصلی تحقیق)………………………………………………………………………………. 111
4-17)مفروضات رگرسیون خطی چندگانه……………………………………………………………………………………………….. 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها  
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
5-2) نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
5-3) نتیجه گیری مبتنی بر فرضیات…………………………………………………………………………………………………….. 117
5-4) نتيجه گيري كلي………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
5-5) پيشنهادها براساس فرضيات……………………………………………………………………………………………………………….. 123
5-6)پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
5-7) محدودیت های تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 126
5-8) پيشنهادها براي تحقيقاتآتي……………………………………………………………………………………………………………… 127
منابع و مآخذ  
منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 130
پيوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
 

 

جدول هاي تحقيق

 
جدول1-1) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 9
جدول 2-1) انواع تغییرات سازمانی……………………………………………………………………………………………………………. 18
جدول3-1) تشریح پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………… 64
       جدول 3-2) جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 62
جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………………………………………. 66
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها……………………………………………………………. 72
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها………………………………………………………………… 73
جدول 4-3  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………….. 74
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها…………………………………………………….. 74
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت آنها……………………………………………………. 75
جدول 4-6  نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال…………………………. 76
جدول 4-7 نتایج آزمون KMO-Bartlett در بعد مشتری……………………………………………………………………………. 78
جدول 4-8 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مشتری…………………………………………………………………………… 79
جدول 4-9 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی………………………………………………………………. 80
جدول 4-10 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری بعد مشتری……………………………………………………………………… 81
جدول 4-11  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون تکنولوژی……………………………………………………………. 82
جدول 4-12 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تکنولوژی ……………………………………………………………………….. 82
جدول 4-13 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………. 83
جدول 4-13 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………. 83
جدول 4-14 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری تکنولوژی……………………………………………………………………….. 84
جدول 4-15  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون ساختار سازمانی…………………………………………………… 85
جدول 4-16 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون ساختار سازمانی………………………………………………………………… 85
جدول 4-17 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی………………………………………………………….. 86
جدول 4-18 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری ساختار سازمانی …………………………………………………………… 88
جدول 4-19  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نیروی انسانی…………………………………………………… 89
جدول 4-20 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نیروی انسانی………………………………………………………………. 89
جدول 4-21 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………. 90
جدول 4-22 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری نیروی ا نسانی…………………………………………………………………. 91
جدول 4-23  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط داخلی…………………………………………………… 92
جدول 4-24 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط داخلی …………………………………………………………………. 92
جدول 4-25 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی………………………………………………………… 93
جدول 4-26 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری محیط داخلی ………………………………………………………………….. 93
   
جدول 4-27  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط میانی…………………………………………………………. 94
جدول 4-28 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط میانی……………………………………………………………………… 94
جدول 4-29 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………. 95
جدول 4-30 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری محیط میانی……………………………………………………………………. 96
جدول 4-31  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط خارجی……………………………………………………… 96
جدول 4-32 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط خارجی…………………………………………………………………… 97
جدول 4-33 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………. 97
جدول 4-34 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری محیط خارجی……………………………………………………………….. 99
جدول 4-35  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول ………………………………. 100
جدول 4-36 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول…………………………………………….. 100
جدول 4-33 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی………………………………………………………….. 101
جدول 4-34 شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری نگرش نسبت به تغییر و تحول ………………………………………… 102
جدول 4-35  نتایج آزمون KMO-Bartlett…………………………………………………………………………………………….. 103
جدول 4-36 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تمایل به استفاده……………………………………………………………. 103
جدول 4-37 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی………………………………………………………… 104
جدول 4-38 ) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری تمایل به استفاده …………………………………………………………… 105
جدول 4-39  نتایج آزمون KMO-Bartlett…………………………………………………………………………………………….. 105
جدول 4-40 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون بازنگری در قوانین و مقررات……………………………………………… 106
جدول 4-41 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………. 106
جدول 4-42 ) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری بازنگری در قوانین و مقررات………………………………………. 108
جدول 4-43  نتایج آزمون KMO-Bartlett…………………………………………………………………………………………….. 108
جدول 4-44 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون آموزش همگانی………………………………………………………………… 109
جدول 4-45 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………… 109
جدول 4-46 ) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری آموزش همگانی……………………………………………………………. 111
جدول 4-47 شاخص­هاي برازش مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………….. 112
جدول 4-48 بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………. 112
جدول4-49 ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحول در بانکداری الکترونیکی………………….. 113
جدول 4-50 تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیر وابسته تحول در بانکداری الکترونیکی و متغیرهای مستقل.

 

 

114
اشکال تحقيق  
نگاره شماره 1-1)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9
شکل 2-1) : انواع تغییر از دیدگاه بالاگان و هیلی………………………………………………………………………………………… 18
شکل 2-2) : انواع تحول سازمانی از دیدگاه نادلر و توشمن………………………………………………………………………….. 18
شکل2-3) مراحل فرایند تحول…………………………………………………………………………………………………………………. 20
شکل2-4) بازیگران تغییر و رفتار آنان………………………………………………………………………………………………………… 28
شکل2-5) تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان…………………………………………………………………. 40
شکل2-18) مدل جامع فرایند تحول…………………………………………………………………………………………………….. 45
شکل 4-1) مدل اندازه گیری متغیر بعد مشتری در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………….. 80
شکل 4-2) مدل  اندازه گیری متغیر بعد تکنولوژی در حالت تخمین استاندارد………………………………………………… 84
شکل 4-3) مدل اندازه گیری متغیر بعد ساختار سازمانی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………. 88
شکل 4- 4)  مدل اندازه گیری متغیر بعد نیروی انسانی  در حالت تخمین استاندارد………………………………………… 91
شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط داخلی  در حالت تخمین استاندارد…………………………………………… 94
شکل 4-6) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط میانی  در حالت تخمین استاندارد…………………………………………….. 96
شکل 4-7) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط خارجی  در حالت تخمین استاندارد…………………………………………. 99
شکل 4-8) مدل اندازه گیری متغیر بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول  در حالت تخمین استاندارد……………………. 102
شکل 4-9  مدل اندازه گیری متغیر تمایل به استفاده در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………. 104
شکل 4-10  مدل اندازه گیری متغیر بازنگری در قوانین و مقررات در حالت تخمین استاندارد…………………………… 107
شکل 4-11  مدل اندازه گیری متغیر آموزش همگانی در حالت تخمین استاندارد……………………………………………. 110
شکل 4-12) مدل  معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………..

 

 

111
 

 

نمودارهای تحقیق

نگاره شماره 1-1)مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9
نمودار2-13) دیدگاه سیستمی و ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………………32
نمودار2-24) مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی بانک بین‌المللی بارودا- هند………………………………………………………47
نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………………….72
نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ( سال ) آنها……………………………………………………………………………….73
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها………………………………………………………………………………….74
نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها………………………………………………………………………………75

 

نمودار 4-5  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه خدمت ( سال ) آنها……………………………………………………………….75

نمودار 4-6 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه مشتری……………………………………………………………………..79
نمودار 4-7 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه ساختار سازمانی…………………………………………………………85
نمودار 4-8 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه نیروی انسانی …………………………………………………………  89
نمودار 4-9 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه محیط داخلی……………………………………………………………..92
نمودار 4-10 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه محیط میانی…………………………………………………………… 95
نمودار 4-11 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه محیط خارجی…………………………………………………………97
نمودار 4-12 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه نگرش نسبت به تغییر و تحول…………………………………101
نمودار 4-13 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه تمایل به استفاده…………………………………………………..  103
نمودار 4-14 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه بازنگری در قوانین و مقررات ………………………………….106
نمودار 4-15 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه آموزش همگانی……………………………………………………..109

 

چکیده

در این تحقیق سعی شده است فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول بانکداری الکترونیکی در بانک صادرات شهر کرمانشاهبررسی گردد به منظور استخراج و تحلیل فاکتورهای موثر بر موفقیت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ،پرسشنامه­ای طراحی شد. این تحقيق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران، کارشناسان مراکز تحقیقاتی بانک و مشاورینIT در بانک صادرات شهر کرمانشاه تشکیل داده اند. (N=535) با استفاده از فرمول ككران و روش نمونه گیری تصادفي ساده، نمونه های تحقیق انتخاب شدند (305n=) پس از اطمینان از روایی و پایایی، بر اساس نظر اساتید، در اختیار افراد جامعه آماری قرار داده شد. جهت بررسی میزان پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که 748/0= α نشان از پایایی مناسب ابزار داشت.  پس از تکمیل پرسشنامه­ها، با استفاده از روش تحلیل فاکتور اکتشافی، مولفه­های اثرگذار به صورت فاعلانه تعیین شدند و مدل پیشنهادی تکمیل و تببین شد. پس از آن به منظور اعتبارسنجی نهایی مدل، از رگرسیون چند متغیر گام به گام، آزمون های تحلیل میانگین بهره جسته­ایم. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری های,AMOS,SPSS استفاده شد. مدل نهایی تغییر و تحول بانکداری الکترونیکی، با پنج بعد از مدیریت تغییر و تحول سازمانی در ارتباط است که عبارتند از مشتری، تکنولوژی، ساختار سازمانی، نیروی انسانی، محیط داخلی ، میانی و خارجی رابطه معنی­دار دارد.

کلمات کلیدی:مدیریت تغییر و تحول،بانکداری الکترونیک، بانک صادرات.

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

1-1)مقدمه

دنیا به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. گفته شده است که هیچ چیز غیر از تغییر، ثابت نیست. با وجود این، مدیران، سرپرستان و حتی نیروهای صف غالبا نسبت به تغییر در هر شکلی مقاومت نشان داده و حفظ وضع موجود را ترجیح می­دهند. اما تغییر در حال وقوع است و همچنان روی خواهد داد. بانک ها می توانند مقاومت کنند یا این چالش را بپذیرند و روی منافع احتمالی آن سرمایه گذاری کنند (میلر و هس[1]، 1382: 187-186).پیترز، یکی از صاحب نظران خبره مدیریت در آمریکا می نویسد: « اصل تحول، تنها اصل ثابتی است که در جهان معاصر بر همه سازمان های دولتی و خصوصی حاکم است. او در ادامه بیان می دارد که استعمال لفظ تغییر در این رابطه از پوشش معنایی و فراگیری لازم برخوردار نیست؛ زیرا این شتاب حاصل از سرعت تغییرات و گستره آن است که انواع دگرگونی در اقدامات و شیوه ها را رقم می زند. قدرت پاسخگویی و سازگاری با تحولات جامعه و استفاده از نیروی تحول به عنوان یک نیروی سازنده، و یا عدم آن، وجه تمایز عمده بین پیروزی و شکست است» (پیترز[2]، 1994 به نقل از میس و اورتمایر[3]، 1380).

 

دانلود پایان نامه ارشد : استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

پایان نامه ارشد : تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد ...

ادامه مطلب
بازدید : 8 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:48 نویسنده : admin نظرات ()

پایان نامه ارشد : تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد ...

پایان نامه ارشد : تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد ...

 

 

استاد راهنما:

دکتر سید رضا حسنی

دكتر افشین باغفلکی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2) بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3) اهميت موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..6

1-4) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5 ) کاربرد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6) قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7) فرضيه­های پژوهش……………………………………………………………………… ………………………………………9

1-8) بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي…………………………………………………………….10

1-9) شرح مفاهيم و اصطلاحات…………………… …………………………………………………………………………….10

1-9-1) تعاريف مفهومي…………………………………………………………………………………………………………….10

1-9-2) تعاريف عملياتي……………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1) مقدمه…………………………………………… ……………. …………………………………………………………………..15

2-2) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1) قابلیت ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-1)­ مفهوم قابلیت­های ارتباطی ……………………………………………………………………………………….15

2-2-1-2) قابلیت­های ارتباطی بعنوان یک موضوع پدیدار و روشن در زمینه­های مدیریت استراتژیکی بازاریابی صنعتی خرید و تجارت بین­المللی…………………………………………………………………………………21

2-2-1-3) نقش قابلیت­های ارتباطی به عنوان یک ساختار واسطه­گر……………………………………………..24

2-2-1-4) ­تاثیرات قابلیت­های ارتباطی روی معیار تولیدی و نوآوری و ابداع…………………………………25

2-2-2) قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-2-1) تعاریف قابلبت­های بازاریابی…………………………………………………………………………………….26

2-2-2-2) قابلیت­هاي بازاریابی و عملکرد…………………………………………………………………………………29

2-2-2-3) ابعاد قابلیت­های بازاریابی…………………………………………………………………………………………30

2-2-2-3-1) کانال­های توزیع………………………………………………………………………………………………….30

2-2-2-3-1-1) وظایف کانال­های توزیع…………………………………………………………………………………..30

2-2-2-3-1-2) واسطه­های بازاریابی………………………………………………………………………………………..31

2-2-2-3-1-3) طراحی کانال های توزیع………………………………………………………………………………….32

2-2-2-3-1-4) مراحل طراحی کانال­های توزیع………………………………………………………………………..32

2-2-2-3-1-5) شبکه توزیع…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-2-3-2-1) تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش ……………………………………………………………34

2-2-2-3-3) محصول…………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-2-3-3-1) طبقه بندی کالا ………………………………………………………………………………………………37

2-2-2-3-3-2) تصمیم گیری درباره صفات کالا ………………………………………………………………………38

2-2-2-3-4) خدمات………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-2-3-4-1) ویژگی­های خدمات ………………………………………………………………………………………….40

2-2-2-3-4-2) تفاوت خدمات و محصولات فیزیکی…………………………………………………………………..42

2-2-2-3-4-3) آمیخته بازاریابی خدمات…………………………………………………………………………………….42

2-2-3) گرایش استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………46

2-2-3-1) ابعاد گرایش استراتژیک……………………………………………………………………………………………..47

2-2-3-1-1) مشتری گرایی……………………………………………………………………………………………………….47

2-2-3-1-1-1) تعاریف مشتري­گرایی………………………………………………………………………………………….51

2-2-3-1-2) هزینه گرایی………………………………………………………………………………………………………….55

2-2-3-1-3) رقیب گرایی…………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-1-3) نوآوری گرایی………………………………………………………………………………………………………58

2-2-4) عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..60

2-2-4-1) تعاریف عملکرد………………………………………………………………………………………………………..60

2-2-4-2) حوزه­هاي 9 گانه ارزيابي عملکرد………………………………………………………………………………..60

2-2-4-2-1) حوزه بهره­وري……………………………………………………………………………………………………..61

2-2-4-2-2) حوزه سودآوري……………………………………………………………………………………………………62

2-2-4-2-3) حوزه اثربخشي …………………………………………………………………………………………………….63

2-2-4-2-4) حوزة كارايي…………………………………………………………………………………………………………64

2-2-4-2-5) حوزة نوآوري……………………………………………………………………………………………………….66

2-2-4-2-6) حوزة قابليت انعطاف……………………………………………………………………………………………..67

2-2-4-2-7) حوزه كيفيت…………………………………………………………………………………………………………68

2-2-4-2-8) حوزه كيفيت زندگي كاري……………………………………………………………………………………..69

2-2-4-2-9) حوزة مسئوليت اجتماعي………………………………………………………………………………………..70

2-2-4-3)  مدل­ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….71

2-2-4-3-1)  الگو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………..72

2-2-4-3-2)  نظام مدیریت کیفیت ایزو ………………………………………………………………………………………73

2-2-4-4-3)  هرم عملکرد ………………………………………………………………………………………………………..73

2-2-4-4-4)   نظام کارت امتیازی متوازن ……………………………………………………………………………………74

2-2-4-4-5) فرایند کسب و کار …………………………………………………………………………………………………75

2-2-4-4-6) چارچوب مدوری و استیپل………………………………………………………………………………………76

2-2-4-4-7) روش تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………………………………………….76

2-2-4-4-8) نظام مدیریت بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………….77

2-2-4-4-9) نظام مدیریت کیفیت جامع ………………………………………………………………………………………78

2-2-4-4-10) روش مالکوم بالدریج…………………………………………………………………………………………….78

2-2-4-4-11) مدل تعالی سازمان…………………………………………………………………………………………………79

2-3) پشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….79

2-3-1) پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………….79

2-3-2) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………..83

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1) مقدمه………………………………………………………. ………………………………………………………………………87

3-2) نوع و روش پژوهش………………………………………………………………………. …………………………………87

3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………87

3-3-1) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………87

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………. ………………………………………..87

3-4) روش و ابزارگردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………88

3-5) روش تجزيه­ و تحليل داده­ها…………………………………………………………………………………………………89

3-5-1) مفهوم سطح معنی­داری…………………………………………………………………………………………………….90

3-5-2) مفهوم همبستگی (  )……………………………………………………………………………………………………..90

3-5-3) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….90

3-5-4) مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………91

3-6) روايي………………………………………………………………………………………………………………………………..94

3-7) پايايي………………………………………………………………………………………………………………………………..95

فصل چهارم: تحلیل داده­های پژوهش

4-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………97

4-2)­ آمار توصیفی………………………………………………………………………… …………………………………………..97

4-2-1) توزيع فراواني جنسيت…………………………………………………………………………………………………….97

4-2-2) توزيع فراواني سنوات………………………………………………………………………………………………………98

4-2-3)توزيع فراواني سن……………………………………………………………………………………………………………99

4-2-4)مقطع تحصيلات…………………………………………………………………………………………………………….100

3-4)آزمون نرمال بودن داده­ها ……………………………………………………………………………………………………101

4-4) آزمون همبستگی ………………………………………………………………………………………………………………102

4-4-1) فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………………………………………102

4-4-2) فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………………103

4-4-3) فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………………………………………………..103

4-4-4) فرضيه فرعي دوم………………………………………………………………………………………………………….104

4-4-5) فرضيه فرعي سوم…………………………………………………………………………………………………………105

4-4-6) فرضيه فرعي چهارم………………………………………………………………………………………………………105

4-4-7) فرضيه فرعي پنجم………………………………………………………………………………………………………..106

4-4-8) فرضيه فرعي ششم………………………………………………………………………………………………………..107

4-4-9) فرضيه فرعي هفتم…………………………………………………………………………………………………………107

4-4-10) فرضيه فرعي هشتم……………………………………………………………………………………………………..108

4-4-11) فرضيه فرعي نهم…………………………………………………………………………………………………………109

4-5) استاندارد سازی ابزار اندازه‌گيري مفاهيم پژوهش…………………………………………………………………..109

4-5-1) مدل اندازه گیری متغیر ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………..110

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..134

5-2) نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………134

5-2-1) نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………134

5-2-2) نتایج تجربی استنباطی………………………………………………………………………………………………..134

5-3) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………138

5-3-1) پيشنهادهاي كاربردي…………………………………………………………………………………………………138

5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده……………………………………………………………………………141

5-4) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..141

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….142

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….157

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………….158

خروجی نرم افزار………………………………………………………………………………………………………………………161

 


         فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 2-1) تفاوت خدمات ومحصولات فیزیکی……………………………………………………………………………42

جدول 3-1) دسته­بندي سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………89

جدول 4-1) توزيع فراواني جنسيت……………………………………………………………………………………………….97

جدول 4-2) توزيع فراواني جنسيت……………………………………………………………………………………………….98

جدول 4-3) توزيع فراواني سن…………………………………………………………………………………………………….99

جدول 4-4) توزيع مقطع تحصيلات……………………………………………………………………………………………100

جدول 4-5) نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی پیروی داده­ها از توزیع نرمال ………….101

جدول 4-6) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین قابلیت های ارتباطی و عملکرد…………………………..102

جدول 4-7) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین گرایش استراتژیک و عملکرد…………………………….103

جدول 4-8) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین ارتباط با مشتری و عملکرد………………………………..103

جدول 4-9) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین ارتباط با سازمانهای دیگر و عملکرد……………………104

جدول 4-10) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین ارتباط درون سازمانی و عملکرد……………………….105

جدول 4-11) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد……………………….105

جدول 4-12) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین مشتری گرایی و عملکرد…………………………………105

جدول 4-13) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین هزینه گرایی و عملکرد……………………………………106

جدول 4-14) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین رقیب گرایی و عملکرد……………………………………107

جدول 4-15) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین نوآوری گرایی و عملکرد…………………………………108

جدول 4-16) ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی بین گرایش استراتژیک و عملکرد…………………………..108

جدول 4-17 ) شاخص­هاي برازش مدل اندازه­گیری ارتباط با مشتری………………………………………………111

جدول 4-18) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر مشتری گرایی……………………………………………………112

جدول 4-19 ) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری ارتباط درون سازمانی………………………………………114

جدول(4-20) نتایج حاصل از تحلیل عاملی را به تفکیک هر سؤال در متغیر مکنون ارتباط درون

سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………114

جدول 4-21) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر ارتباط درون سازمانی…………………………………………114

جدول (4-22) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر ارتباط با سازمان دیگر…………………………..116

جدول 4-23) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر ارتباط با سازمان دیگر………………………………………117

جدول 4-24) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر قابلیت بازاریابی………………………………………119

جدول 4-25) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر قابلیت بازاریابی………………………………………………..119

جدول 4-26) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر نوآوری گرایی…………………………………………121

جدول 4-27) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر نوآوری گرایی…………………………………………………..122

جدول 4-28) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر هزینه گرایی …………………………………………..123

جدول(4-29) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر هزینه گرایی……………………………………………………..123

جدول (4-30) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر مشتری گرایی………………………………………..125

جدول 4-31) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر مشتری گرایی……………………………………………………125

جدول4-32) شاخص­هاي برازش مدل اندازه­گیری متغیر رقیب گرایی……………………………………………..127

جدول4-33) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر رقیب گرایی………………………………………………………127

جدول 4-34) شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد …………………………………………………129

جدول 4-35) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر عملکرد……………………………………………………………129

جدول 4-36) شاخص­هاي برازش مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………….130

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

شکل 1-1مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….10

شکل2-1) طراحی کانال توزیع……………………………………………………………………………………………………..32

شکل 2-2) سطوح سه گانه کالا…………………………………………………………………………………………………….36

شكل 2-3) بازارگرایی………………………………………………………………………………………………………………….48

شكل 2-4) بازمفهوم سازی بازارگرایی…………………………………………………………………………………………..50

شكل 2-5) تاكتيك­هاي تاثيرگذار بر مشتري­گرايي……………………………………………………………………………53

شكل 2-6) ديدگاه­هاي مختلف نسبت به بازاريابي دروني…………………………………………………………………55

شکل4-1) توزيع فراواني جنسيت………………………………………………………………………………………………….98

شکل 4-2 )توزيع فراواني سنوات………………………………………………………………………………………………….99

شکل 4-3) توزيع فراواني سن……………………………………………………………………………………………………100

شکل 4-4) توزيع فراواني مقطع تحصيلات…………………………………………………………………………………..101

شکل(4-5)  مدل اندازه­گیری متغیر ارتباط با مشتری در حالت تخمین استاندارد………………………………..110

شکل 4-6) مدل اندازه­گیری متغیر ارتباط درون سازمانی در حالت تخمین استاندارد………………………….113

شکل(4-7)مدل اندازه­گیری متغیر ارتباط با سازمان دیگر در حالت تخمین استاندارد………………………..115

شکل(4-8) مدل اندازه­گیری متغیر قابلیت بازاریابی در حالت تخمین استاندارد………………………………….118

شکل(4-9) مدل اندازه­گیری متغیر نوآوری گرایی در حالت تخمین استاندارد……………………………………120

شکل (4-10) مدل اندازه­گیری متغیر هزینه گرایی در حالت تخمین استاندارد……………………………………122

شکل(4-11) مدل اندازه­گیری متغیر مشتری گرایی در حالت تخمین استاندارد…………………………………..124

شکل(4-12)مدل اندازه­گیری متغیر رقیب گرایی در حالت تخمین استاندارد……………………………………..126

شکل(4-13) مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد در حالت تخمین استاندارد…………………………………………..128

شکل4-14) مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد در حالت تخمین استاندارد…………………………………………….131

چکیده:

هدف از این پژوهش تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد بازرگانی براساس مدل معادلات ساختاری مطالعه موردی پتروشیمی بیستون مي­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف ، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده­ها از نوع توصيفي و تحليل همبستگي است و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري با استفاده از نرم­افزار آموس مي­باشد. جامعه آماري کارمندان پتروشیمی بیستون مي­باشد می­باشد که حجم جامعه آن 440 نفراست، روش نمونه­گيري  تصادفي ساده ، حجم نمونه 205 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی صوری و محتوای آن  به تأیید پنج تن از استادان دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه 881/0 می­باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسیون بين قابلیت های ارتباطی و عملکرد (51/0) همچنین ضریب رگرسیونی مابین گرایش استراتژیک و عملکرد در مدل نهایی(37/0 )می­باشد. در مدل مورد بررسي مقدار   شاخص­هاي برازش (994/0CFI=­  و 938/0NFI=  و  IFI=1و   07/0= RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است.

 

کلمات کليدي: گرایش استراتژیک، قابلیت ارتباطی، قابلیت بازاریابی، عملکرد

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 • مقدمه:

      از آغاز دهه 90 مفهوم بازارگرايي توجه بسياري از جوامع علم بازاريابي را به خود جلب كرده است. چرا كه بازارگرايي با اصول بازاريابي مرتبط است و بازاريابي با فلسفه سازمان در آميخته و تاثير مثبت بر عملكرد سازمان دارد(کیرکا و همکاران[1]، 2005). با وجود اين شواهد، بسياري از پژوهش گران در پي پاسخ به اين سوالند كه آيا بازارگرايي به تنهايي مي­تواند مزيت رقابتي پايدار و عملكرد عالي براي سازمان به ارمغان بياورد؟ يا چنانچه رقباي سازمان نيز بازارگرا باشند، بازارگرايي مزيت رقابتي پايدار براي سازمان محسوب خواهد شد(کومار و همکاران[2]، 2011)؟ نقاط ضعف بازارگرايي در ايجاد مزيت رقابتي برتر توجه محققان را به كشف قابليت­هاي سازمان جلب كرده است تا با تركيب آنها با بازارگرايي(مورگان و همکاران[3]، 2009) و ساير رويكردهاي استراتژيك(چن و همکاران[4]، 2012؛ تئودوسیو و همکاران[5]، 2012) موجب تقويت عملكرد شود. از آنجايي كه قابليت­هاي سازماني عميقاً در فعاليت­هاي سازماني تلفيق شده و قابل تقليد و مبادله نيستند، مي­توانند منشأ مزيت رقابتي باشند. تحقيقات نشان مي­دهد سازمان­هاي با جهت­گيري استراتژيك تك­سويه(مشتري گرا، رقيب گرا، محصول گرا و امثال آن) در افزايش مستمر عملكرد سازماني شكست خوردند(ووس و ووس[6]، 2000). ولی شركت­هايي با دو گرايش استراتژيك به عملكرد بالاتري دست يافتند(رایت و همکاران[7]، 1992). همچنين قابليت­هاي ارتباطي، مزيتي براي يك شركت مي­باشد كه  مي­تواند به جاي دادن خود در روابط و شبكه­ها، كسب و كار گسترده­تري كسب نمايد و به طرز معني­داري به توانايي شركت در مديريت چنين روابط پيچيده­اي مربوط مي­شود(فورد و همکاران[8]، 2003)

با عنایت به موارد گفته شده این پژوهش به بررسی تاثیر گرایش­های استراتژیک(مشتری گرایی، رقیب گرایی، هزینه گرایی و نوآوری گرایی) و قابلیت­های ارتباطی و با وجود متغیر میانجی قابلیت­های بازاریابی بر عملکرد در پتروشیمی کرمانشاه می­پردازد.

 • بيان مساله:

قابلیت­های بازاریابی یکی از کارکردهای کسب­وکار بازاریابی است که نقش اساسی در درک نیازها،  خواسته­ها و ترجیحات مشتریان و نهایتا رضایت مطلوبتر از رقبا را بر عهده دارد. قابلیت­های بازاریابی به عنوان شایستگی­های سازمانی می­توانند در یک سازمان با پشتیبانی از مشتری و سنجش بازار، مطرح شوند(کراسینکو و جی چاندران[9]، 2008). همچنین شرکت­های مشتری مدار و رقیب مدار بر تولید و انتشار سازمان یافته و مداوم اطلاعات درباره نیازها و ترجیحات مشتریان و اقدامات استراتژی رقبا تاکید دارند(ناروا و اسلاتر،1990). شرایط متغیر بازار ایجاب می­کند تا شرکت­ها، تلاش هوشمندانه خود را به منظور استراتژی­های جدید برای سازگاری با تقاضای مشتریان، افزایش دهند و بتوانند ارزش برتر در شرایط سود بیشتر و هزینه کمتر کسب کنند. به ویژه، یک شرکت باید برای کسب رضایت و وفاداری مشتری در درازمدت، ترکیبی خاص از محصول، خدمات، قیمت، توزیع و عناصر ارتباطی را فراهم کند که نیازها و سلایق خاص خود را طلب می­کند(ناروا، اسلاتر، مککلند[10]، 2004). این فرایند به شرکت­های که به رقیب و مشتری توجه زیادی دارند کمک می­کند تا قابلیت­های بازاریابی مناسب به منظور به کارگیری رفتارهای استراتژیک توسعه دهند(مورگان، ورهیس، میسن[11]،2009) و همچنین قابليت­هاي ارتباطي[12] يک مزيت­ برای يک شرکت مي­باشد که می­تواند به جاي دادن خود در روابط و شبکه­هاي کسب و کار گسترده­تری کسب نماید و به طرز معنی­داری به توانايي شرکت در مديريت چنين روابط پيچيده­اي مربوط می­شود(فورد و همکاران[13]، 2003؛ مولر و ترونن[14]، 2003). در بازارهاي تجاری، چنين قابليت­هاي ارتباطي نه تنها به عنوان ضمانتي براي درک متقابل (دو جانبه) و منافعي در روابط مشتريان محسوب مي­شوند بلکه منبعي از دانش بازار مربوطه، انعطاف­پذيري استراتژيک و در نمودار­گیری فرايند موثر هستند(وبستر[15]، 1992؛ هیت و بورزا[16]، 2000؛ جاکوب[17]،2006).

واحدهای کسب وکار کنونی به دلیل کم توجهی به محیط رقابتی و نداشتن استراتژی دقیق و مدون جهت مقابله با این شرایط،  با مشکل روبه­رو می­شوند و تنها سازمان­هایی مزیت رقابتی پایدار داشته باشند که با سرعت بالا پاسخگوی نیازهای بازار و مشتریان باشند، اما، به طور کلی عیب این رفتار بازارگرایی در این است که باعث از بین رفتن توانایی شرکت­ها در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای آنان به حساب   می­آید و همچنین ممکن است باعث نادیده گرفتن نیازهای آشکار نشده و بیان نشده مشتریان شود. بنابراین نیاز به تکمیل بازارگرایی با سایر جهت­گیری­های استراتژیک احساس می­شود. در این میان قابلیت­های مکمل سازمانی و به طور خاص قابلیت­های بازاریابی و قابلیت­های ارتباطی می­توانند به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در استقرار مسیر استراتژیک انتخاب شده در سازمان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، نقش آفرینی کنند. لذا با توجه به مطالب فوق اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسش است که بين گرایش استراتژیک و قابلیت­های ارتباطی بر عملکرد در پتروشیمی بیستون رابطه معني­دار وجود دارد و در نهايت هدف اين مطالعه بدست آوردن مدلي است که ارتباط بين گرایش استراتژیک و قابلیت­های ارتباطی بر عملکرد را از طريق متغیر میانجی قابلیت­های بازاریابی انجام دهد، در اين راستا تمام فاکتورهاي معني­دار در مدل نگه داشته مي­شود و نهايتاً مدل بهينه از طريق روش­هاي انتخاب مدل با استفاده از نرم­افزار انتخاب  مي­شود.

[1] Kirca, A.H., Jayachandran, S., & Bearden, W.O.

[2] Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone, R.P

[3] Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H.

[4] Chena, Y.Ch., Lib, P.Ch., Evans, K.R

[5] Theodosiou, M., Kehgias, J., & Katsikea, E.

[6] Voss, G.B., & Voss, Z.G.

[7] Wright, P.M., Mc Mahan, G.C.

[8] Ford, et al

[9] Krasnikov,., Jayachandran

 

دانلود پایان نامه : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در ...

دانلود پایان نامه : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی ...

ادامه مطلب
بازدید : 8 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:47 نویسنده : admin نظرات ()

دانلود پایان نامه : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی ...

دانلود پایان نامه : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی ...

دکتر فرشید نمامیان

 

سال تحصیلی94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 4

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق 4

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق 5

1-5-اهداف تحقیق 6

1-5-1-هدف کلی 6

1-5-2-  اهداف ویژه: 6

1-5-3-اهداف کاربردی: 6

1-6-فرضیه های تحقیق 7

1-6-1-فرضیه اصلی : 7

1-6-2-فزضیه های فرعی: 7

1-7-روش تحقیق 7

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 7

1-9-روش نمونه گیری 8

1-10-ابزار گردآوری داده ها 8

1-11-تعريف واژه‏ها 8

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه 11

2-2-بیان مسئله 12

2-3-تاریخچه پولشویی 13

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران 14

2-5-تاریخچه بانک صادرات 18

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی 22

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) 22

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) 23

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا 23

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) 24

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) 24

2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) 25

2-7-آمار مربوط به پول شویی 27

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی 28

2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی 29

2-9-مکانیزم های  پولشویی 32

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد 33

2-10-1- پولهاي  خاكستري 33

2-10-2 پولهاي  سياه : 33

2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): 33

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک 34

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: 34

2-12-2-حساب های وابستگان؛ 35

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ 35

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ 36

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ 36

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ 37

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛ 37

2-12-7-1- نقل وانتقال پول 37

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها 38

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها 38

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) 39

2-12-7-5-اسمورفینگ: 39

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): 40

2-12-9-بانک هاي پوسته ای 41

2-12-10-شرکت های بیمه 42

2-12-11- صرافی ها 42

2-12-12-تجارت بین الملل 43

2-12-13-شعب اجاره ای 43

2-12-14-بازار اوراق بهادار 45

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: 45

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران 48

2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: 51

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: 52

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی 53

2-17-1-ريسك اعتباري 54

2-17-2-ريسک مشتري 55

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: 56

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: 59

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 61

2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: 63

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: 65

2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( 66

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري 67

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها 67

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: 68

2-19-8-نگهداری سوابق: 69

2-20-واحد تطبیق: 72

2-20-1- الزامات واحد تطبیق: 72

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: 73

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: 75

 

 

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه 82

3-2-قلمرو تحقيق 82

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق 82

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 82

3-3-روش نمونه گیری 83

3-4-تعیین حجم نمونه 83

3-5-ابزار گردآوری داده ها 84

3-6-بررسی پایایی 84

3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق 85

3-8-تعيين روايي 87

3-9-روش تحقیق 87

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 87

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن 88

3-9-3  ضریب همبستگی پیرسون 89

3-9-4  رگرسیون خطی 90

3-9-5  آزمون فریدمن 92

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 96

4-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري 96

4-2-1) توزيع فراواني جنسيت 96

4-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات 97

4-2-3) توزيع فراواني گروه سنی 99

4-3) میانگین و انحراف معیار 100

4-4-2) آزمون فرضیات 102

4-5) مدل مفهومی 106

4-5-1) آزمون دوربین واتسون 107

4-3-2) معادله ساختاری 107

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه 111

5-2-نتیجه گیری 112

5-3-پیشنهادهای کاربردی 113

5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: 113

5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: 113

5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: 113

5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: 114

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی 114

منابع 115

پیوستها 122

 

 

چکیده

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده  ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.

کلمات کلیدی

پولشویی-بانک- روشها و مکانیزم ها مبارزه با پولشویی-درآمدهای غیرقانونی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاك است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)

مبارزه با پول شويي با کنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري ازورود پول کثيف به سيستم مالي آغاز مي شود. بنابراين بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. در اين راستا با عنايت به تجربيات بين المللي در زمينه برنامه هاي مبارزه با پول شويي،کليه بانک هاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري، به منظور مبارزه با پول شويي ملزم به رعايت اصولي هستند که مورد توافق عمومي سازما نهاي بین المللي فعال در زمينه مبارزه با پول شويي و کليه کشورهايي است که داراي قانون مبارزه با پول شويي بوده و برنامه هاي مبارزه با پول شويي را فعالانه دنبال مي کنند. از آنجا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر ازاشخاص حقيقي است، لازم است ضوابط بانکها براي شناسايي مشتري هاي حقوقي دقيق تر از ضوابط حاکم براي شناسايي و احراز هويت مشتري هاي حقيقي باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).

 

پایان نامه ارشد : تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد ...

پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ...

ادامه مطلب
بازدید : 8 تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:47 نویسنده : admin نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 256
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 57
 • بازدید امروز : 2
 • باردید دیروز : 120
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 193
 • بازدید ماه : 1,412
 • بازدید سال : 7,529
 • بازدید کلی : 12,124
 • مطالب